medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2010

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 22. 11. 2010

 1. Hned po krátkém úvodu stréca Mottla se kontroloval pořádek v hospodaření s penězi. Jsme po zaplacení všech pohledávek v plusu, nikomu nic nedlužíme. Stréc Ruda by z nás měl radovanec!
 2. Jako vynikající vánoční dárek byly nabízeny koštovačky se strécovským znakem. Zájemci se mohou přihlásit.
 3. Do debaty o radních, kteří se zúčastňují a kteří ne, se vmísil právě přišedší stréc Mátl a protože měl radost ze svého zlepšeného zdravotního stavu poručil všem radním vodku.
 4. Na suvenýry příštího 40. Setkání navrhuje stréc Mottl CD a DVD ze života našeho vzdělávacího ústavu. Kameraman K. Slach natáčel průběh Setkání a Jiří se rozhodl akci finančně zajistit. Tvorbou Diáře 2011 byli pověřeni stréci Šimíček a Nečas.
 5. V Rajhradě bude výstava stréca Pavliše, kdo má jeho obrazy bude požádán o jejich zapůjčení.
 6. Průběh 39. Setkání byl všemi hodnocen velmi kladně a jak jsme předpokládali na tradiční nedostatky se už zapomnělo.
 7. Program 40. Setkání by měl být slavnostní: Strécovské quartet, Kaleidoskop a Beseda. Finanční podporu slíbil Štěpán M.
 8. Pozdě se dostavil stréc Fux a přišel tak o Papežovu slivovičku která se podávala ještě před Mátlovou vodkou.
 9. Návrh posunout příští Setkání na listopad byl projednán a z mnoha důvodů zamítnut. Datum je už určeno: 15. říjen 2011!
 10. Bylo zjištěno, že nová radní tetina Jana Putnová dosud nedostala pověření. Urychleně to napraví stréci Badura a Fux!!!!
 11. Po volné debatě se Vědecká Rada s přáním Vánoc a Nového roku rozešla, na věšáku zůstala zapomenuta čepice a byla prozatím uložena do archívu mezi ostatní vzácnosti..
Z nečitelného rukopisu přepsal STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 13. 10. 2010 - poslední před SETKÁNÍM

 1. Zasedací síň restaurace SONÁTA byla zcela zaplněna a kypěla usilovným pracovním ruchem.
 2. Razítkování a podepisování diplomů,pověřovacích a jiných listin se poprvé v historii provádělo už před Setkáním, podpisován byl, jak tradice velí i náš, na strécovské nebe vzatý, rechtor Rudolf Zavadil.
 3. V kontrole programu zatím není potvrzena účast stréca čekatele siláka Šebely, jinak jsou " brambory v řádku ".
 4. Pořadí zkrácených projevů bylo určeno a stréci, kteří se budou projevovat, jmenováni. Drobné nedostatky vychytány.
 5. Stréc Mottl, pílí jemu vlastní, vypracoval a přednesl poděkování Bromovcům za podíl na zrození slavného cyklistického Tour de Zavadil a jeho projev bude do programu vložen zbude-li na to čas.
 6. Stréc Řezníček jenž bude oceněn Cenou J. Blahy se k aktu dostaví ač nemocen.
 7. Je povrzena účast slavných stréců Mátla a Černohouze a jejich autentické hlasy jsou nadšeně očekávány.
 8. Předávání vyznamenání a úřadů má organizačně pod palcem spolehlivý stréc Badura. Stréc. situace se neočekávají.
 9. (v seznamu uvedení, stréc Červený a tetina Šlapanská, budou omluveni pro nemoc.)
 10. Poučení absolventů provede vzorně jako vždy stréc pedél Papež a dostane na to, nevím proč, papír s textem.
 11. Zasedání Vědecké rady bylo ukončeno za neobvyklého klidu a uspokojení. Kéž by nám vydrželo.
Zapsal STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 9. 2010 - předposlední před SETKÁNÍM

 1. Zahájení bylo dost chaotické a v rychlosti jsem, neznaje těsnopis, nestačil zaznamenat hrnoucí se informace.
 2. Elektronická komunikace má své mouchy, takže tisk pozvánek a tím i jejich rozesílání je ve skluzu. Stréc Papež - rozesilatel je oprávněně nervózní. Rozesílání se tím prodraží o 1000 kč poštovného.(Bekros je dodá přímo na rechtorát do Řečkovic.)
 3. Je nutno zajistit tisk listin pro vyznamenané medailemi. Nepřítomného stréca Béďu B. pověří stréc Nečas.
 4. Detaily přípravy sálu byly projednány s vedením D.domu. Má zvukař možnost natočit projev stréca Klapetka?
 5. Naladění klavíru domluví stréc Mottl se strécem Pavelkou, který ladí místo placení příspěvků.
 6. Na minulém SETKÁNÍ se u zvukaře zapomnělo CD s hymnou. Kolik je třeba kopií na ztrácení?
 7. Stréc Mottl slíbil, že noty na fanfáry tentokráte nezapomene.
 8. Seznam stréců nebožtíků předá Víťa řečnícímu Klapetkovi přímo do ruky. Ví někdo ještě o dalších jménech?
 9. Med do strécovice má stréc Badura v autě, předá ho tetině Iloně.
 10. Návrh promluvit o zásluhách Bromovců na zrodu Tour de Zavadil byl přijat s rozpaky. Je na to už pozdě a program je už i tak dost napjatý.
 11. Na příští, poslední VR (13.10.) musí být vše připraveno, úkoly splněny a vše předvedeno na místě. Nervozita roste.
Slivovici - strécovici ochutnal a odkvapil NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 9. 9. 2010.

 1. Po zahájení rozdal stréc Cedidla všem přítomným vypracovaný SLEDOVANEC programu SETKÁNÍ 2010 a během okamžiku byly stoly zaplněny listinami pracovitých vědeckých stréců a tetin.
 2. Stréc Mottl přednesl zprávu o ustanovení zodpovědné bankovní čtveřice a o listinách došlých z Ministerstva vnitra. Všechny vzácné dokumenty budou uloženy v trezoru tetiny Ilony.
 3. Jako suveniry byly schváleny DIÁŘE a KOŠTOVAČKY se znakem. Mělo by jich být víc i na případný prodej. Skleničky, stejně jako odznaky,medajle, cenu J. Blahy apod. zajišťuje nepřítomný vzácný stréc Skřebský.
 4. Rozpravu o řádech věcně a pro nahluchlé muzikanty přiměřeně hlasitě vedl stréc Badura. O cenách, medajlích a úřadech bylo hlasováno jednohlasně devíti hlasy nejčastěji přítomných členů vědecké rady. (Bude napravena loňská trapná strécovská situace s docenturou stréca Mátla.)
 5. Slova se chopil a vytrvale držel stréc Jura Mottl. Mimo mnoha jiného připomněl nutnost nahrát tradičně geniální projev stréca Klapetka.
 6. Stréc Vladimír Fux slíbil dodat vbrzku text pozvánky a převzal k dokončení rozpracovaný DIÁŘ 2011.
 7. Další pracovní setkání vědecké rady bylo naplánováno na středy 29. 9. a 13. 10. a po dvou hodinách intenzivní práce byli radní s díky odesláni k domácím krbům.
Sesmolil STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 9. 8. 2010.

 1. Úvodem byly, výměnou za stvrzenky, odevzdávány příspěvky stréců a tetin do strécovské pokladny.
 2. S uspokojením bylo konstatováno, že částka na kontě se zdárně zvyšuje a že SETKÁNÍ 2010 nebude patrně ohroženo.
 3. Do vědecké rady byla uvítána nová půvabná radní tetina Jana Putnová (viz,foto) a hned byla pověřena úkoly.Doufáme, že se nezalekne náročné vědecké práce.
 4. Tetina Ilona přečetla dopis z Ministerstva vnitra o změně adresy rechtorátu Současně byla ustanovena skupina, která navštíví Komerční banku pro získání podpisového práva.
 5. Stréci Cedidla a Mottl pronesli několik důležitých údajů o programu z čehož přítomní nabyli přesvědčení, že je tento úřad v dobrých rukách. ( Více o tom příště.)
 6. Kopie CD jednání VR z roku 2004, které tajně natočil přednosta úřadu kontroly pro kontrolu nestrécovské činnosti stréc Jarda Hnilička převzali k prozkoumání stréci Cedidla a Papež. Originál bude vrácen Jardovi pakli se příště dostaví. Případným zájemcům o hlas stréca rechtora Rudy Zavadila bude disk za úplatu přepálen.
 7. Někteří přítomní byli pokáráni, že nesledují aktuality na strécovském WWW.
 8. Přišedší stréc Ládyo Šafařík přinesl a předal vědecké radě vzácné sádrové modely vyznamenání.(Převzal stréc Nečas k uložení do archivu.) O podobné věci toho druhu pečuje stréc Skřebský. (Má i historický vozembouch?)
 9. Jako obvykle byla rada uzavřena volnou rozpravou a byli pomlouváni nepřítomní omluvení i neomluvení stréci.
 10. Datum další vědecké rady byl stanoven na středu 8. září.
SHRNUL STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 7. 6. 2010.

 1. Zahájení bylo tentokrát vynecháno a bylo přikročeno k následujícím bodům jednání.
 2. Přítomným členům rady byly rozdány ty dopisy se složenkami, které mohou předat osobně z důvodu úspory poštovného.
 3. Byl parafován a razítkem opatřen dopis na ministerstvo vnitra. Konečně snad bude úředně změněna adresa rechtorátu univerzity z Modřic do Řečkovic. Dopis odešle neodkladně stréc Skřebský.
 4. Tetina Evička Severová odevzdala, z důvodů pracovních a osobních svůj dlouholetý úřad a bylo jí ústy stréca Mottla vědeckou radou, za potlesku přítomných, poděkováno.
 5. Stréc Cedidla podrobně informoval o povodni v Přerově.
 6. Stréc Šimíček předal návrh na Diář na rok 2012, který, kdyby to bylo v lidských strécovských silách, mohl být Diářem na rok 2011. (ten je už ale rozpracován a blíží se do finální části.)
 7. Suvenýry na letošním setkání budou skleničky se  znakem univerzity a obvyklé oblíbené diáře.
 8. Stréc Jarda Hnilička vlastní CD s historickým zvukovým záznamem jednání rechtora R.Z. a vědecké rady. Pro zájemce a archív se od Jardy pokusí vypůjčit stréc Nečas.
 9. Přednostou úřadu pro styk strécovské veřejnosti s vědeckou radou byl předložen první návrh čekatelů na slavnostní promočení. Zatím je jich sedm a očekává se max. počet do patnácti.
 10. Na Cenu Josefa Blahy byl navržen a následně schválen stréc Petr Řezníček. (Vše potřebné zajistí J.Š.)
 11. Na udělení řádů stécovské sily byly navrženy kolektivy, orchestr Jazz Archiv a sbor z Dolních Bojanovic. Přímo na jednání V.R. byl dodatečně předán Řád 1.stupně tetině Šlapanské, (Loni nebyl předán pro nepřítomnost.) O dalších oceněných bude ještě jednáno.
 12. V závěrečné rozpravě bylo, mimo jiné, mudrováno o nutnosti doplnění vědecké rady do úřadu, který opustila tetina Severová a při postupném dopíjení nápojů se přítomní loučili před vědeckými prázdninami. V činnosti zatím ještě zůstane redakční rada Diáře, kterou vede pracovité stréc Béďa Kramář. ! Dnes přítomen!!!
 13. Další setkání vědecké rady bude 2. srpna.
Důležité od nedůležitého oddělil stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 17. 5. 2010.
Navzdory počasí, tak špatnému, že by stréc tetinu ven nevyhnal, sešli se vědci v hojném počtu.

 1. Stréc Fux tentokrát přítomen, dostal hned úkol sepsat blahopřejný list strécovi Hniličkovi a tetině Šlapanské k udělení Ceny města Brna. (To, že tak bylo rozhodnuto už předminule se k němu nedoneslo.) Kromě toho byl tradičně pověřen sestavením dopisu, který vždy provází složenku.
 2. Výměna textu na WWW o pohřbu stréca rechtora je opět jen přislíbena tetinou Šlapanskou.
 3. Potvrzen byl příspěvek 5.000 kč na dluh za CD V. Pavlíčkové, stréc Badura přidal vlastních 1000 kč.
 4. Stréc Nečas prohlašuje stav kroniky a archivu za výborný. (Musím se na to honem podívat.)
 5. Do programu byl předběžně domluven Jan Broda s Křapatónem, o dalším programu se vedly složité úvahy.
 6. Proběhla i obvyklá debata o dlužnících (stréc Papež.) Pro její složitost jsem ji nepochopil. (Bude poslán dopis do Podluží Štěpánu Esterkovi.)
 7. Ze Žlutic došly pěkné fotky z průběhu promočení. Na příštím Setkání by měla zaznít stručná zpráva o činnosti Žlutické katedry.( Stréc Milan Veselý.)
 8. Stréc Šimíček vyžaduje přísnou eliminaci zbytečného programu. I projev k ceně Josefa Blahy lze zestručnit.
 9. Dobrý nápad: Poslední vědecká rada před Setkáním by měla proběhnout jako generálka.
 10. Debata o obsahu DIÁŘE 2011 proběhla bez zbytečných emocí, změna koncepce se odložila na rok 2012.
 11. V závěrečné volné rozpravě byla navržena soudružská, strécovská návštěva u stréca Bédi K., který byl opět nepřítomen. (Stále staví gril - udírnu.)
Stručně zapsal stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 26. 4. 2010.

 1. Smutným zahájením je sepisování tetin a stréců odešlých do muzikantského nebe a debata o archivování výstřižků a parte.
 2. Ani další bod jednání nepotěšil. Optimizmus z minulých rad, nad stavem strécovské kasy, zmrazil stréc Cedidla debatou o dluhu za CD tetiny Vladěny Pavlíčkové. Takže - opět tradičně, nula od nuly pojde.
 3. SETKÁNÍ 2010 bylo objednáno. Bude, tak jak loni, v Děl.domě v Juliánově, ale POZOR! Ne jak bylo nahlášeno minule, ale již 16.října. Původně domlouvaný termín byl obsazený. MR SWING se musí přeobjednat!
 4. Do síně slávy města Brna vstoupili: tetina Šlapanská a stréc Hnilička, když dostali Cenu města 2009. Tetina přinesla novinové články,( které budou vlepeny do kroniky) a svou knihu JUBILANTI. Ta bude uložena na čestné místo do strécovského archivu.
 5. Neúměrně dlouhou debatu opět zabraly úvahy o Žlutické katedře. Toto téma se nějak zadřelo pod kůži str.Mottlovi. Vyřešení si vzal na starost Milan Skřebský.
 6. Problém zastaralých informací o pohřbu stréca rechtora na webových stránkách se obloukem vrátil k tetině Šlapanské. Slíbila vyhledat ve svém archivu curriculum vitae a snad dojde k žádoucí změně.
 7. Nutnost pořizování zvukových záznamů projevů stréca Klapetka je všem jasná, bohužel, perly minulých let jsou navždy ztraceny. Projevy by mohl zaznamenávat místní zvukař a na CD přemístit stréc F. Nečas.
 8. Tradiční téma: Suvenýry a úspory peněz slíbil řešit stréc Skřebský.
 9. K debatě o programu přispěl Jarda Hnilička nápadem, dát novým absolventům části básně, (třeba Polednice) a své díly by pak přečetli všichni současně během několika minut. Vědeckou radu pak navrhl přejmenovat na DVĚ-deckou radu.
 10. Této myšlenky se chopil stréc Mottl, objednal radě, každému dvě deci a oslavil tak své, právě prošlé šedesátiny. Další hovory přestaly být přehledné a vědecká rada se v míru rozešla. (Účastníky netřeba jmenovat, jsou zachyceni na fotografii. (foto NEC) Ke své škodě chyběli: Tetina Eva Severová a stréci Fux, Kramář a Šimíček.)
Sestavil stréc NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 10. 2. 2010 v Sonátě - první letošní vědecká rada

Sešlo se jen torzo z mnohačlenné vědecké rady. (6) Někteří jsou omluveni pro nemoc, někteří jsou nezvěstní, (Béďa Kramář)
 1. Vědeckou radu by bylo záhodno omladit, ta současná začíná "jednat" převážně o zdravotních potížích. (Stréc Chabina potřebuje levné ale kvalitní náhradní kolena.)
 2. Stréc Badura, jeden z nejmladších, se chystá a těší do důchodu. S obrovskou silou se pak vrhne do strécovské činnosti.
 3. Pilný vymahač "strécovského" MUStr. Papež byl upokojován, že jednání o platičích a neplatičích je možno odložit na pozdější dobu.
 4. Na minulých radách navržený kontrolní výjezd do Žlutic je zpochybňován. Žlutice jsou daleko a účastníky by prý bolela prdel. Leč, na jaře se rozhodne.
 5. Bylo navrženo, na příští RADU pozvat stréca Juru N.Křapíka, údajně pro pozvednutí nálady. (Křapík je známý vtipný destruktivní defétista.)
 6. Tetina Šlapanská slavnostně vyznamenaná městem Brnem dostane blahopřejný list. (Napíše ho asi stréc FUX, ale ještě o tom neví.)
 7. Závěr mudrování byl tradičně do ztracena hovorem o strécech čerstvě pochovaných.
Restaurace SONÁTA - pivo Gambrinus 32 kč.
Zápis vypracovali: PAP-NEC

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz