medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 1. 10. 2018 ve VINO ART

 1. Pozvánky jsou rozeslány, zbývající rozdány a posléze uloženy v Universitním archivu.
 2. Z úvodní diskuse jsem nic nezaznamenal, zřejmě postrádala důležitost.
 3. Zasloužilý stréc Mottl zahájil sezení a rozdělil projednávané body na vnitřní a vnější, čímž výrazně zpřehlednil poněkud neorganizovanou debatu. Poté předal slovo dalšímu z pověřených vědeckých pracovníků.
 4. Za soustředěné pozornosti radních jal se stréc Polanský předčítat bod po bodu nejnovější SLEDOVANEC, přerušován jen konstruktivními připomínkami.: Chceme-li, aby přítomní v sále zpívali z rozdaných textů, musí být sále rozsvíceno. Stréc připomínku zaznamenal do sledovance. Podpisy na listiny budou připojeny až 13. 10. na Rechtorátě, zatím listiny ještě nemáme krasopisně vypsané.
  (Připomínek bylo více, ale chvíli jsem ztratil kontakt pro odborné hodnocení právě doneseného vína.)
 5. Stréc Badura slíbil poslat seznam letošních vyznamenaných pověřeným strécům, aby tyto včas před slavnostním aktem sehnali do houfu.
 6. Byla provedena kontrola splněných úkolů a s uspokojením bylo konstatováno, že je zdárný průběh Setkání zajištěn. (Při podobné příležitosti prohlásil před léty stréc Hnilička, že nejsou-li dostatečně zajištěny strécovské situace, ztrácí Setkání žádoucí moment překvapení). Několik kritických připomínek měli pouze stréci, kteří žádnými úkoly nebyli pověřeni.
 7. Největší břemeno úkolů spočívá teď na bedrech stréca Járy Kramáře a pracovníků jeho BEKROSU. Tisk Almanachů, diářů, vstupenek a diplomů. Vše dodá v pátek před Setkáním do Dělnického domu, do rukou stréca Polanského. Byl požádán, aby věnoval zvýšenou péči korekturám. Není už čas posílat vše ke kontrole strécům imprimátorům.
 8. Část plodné debaty byla pak ještě věnována velkým zásluhám stréca Miloše Filipa, díky němuž opět nejsme sužováni obvyklým finančním starostem. Sláva mu, on je pašák! Až nadejde čas, bude náležitě oceněn.
 9. V minulém zasedání se jednalo o propagaci naší Alma mater na veřejnosti. Tetina Saša zajistila hlásání o slavném večeru v rozhlase a stréc Jiří Mottl senior ve spolupráci se strécem Jiřím Mottlem juniorem dokázali nemožné, je o nás zmínka a fotka v říjnovém měsíčníku KAM.
Protože só brambory v řádku a pistole budó včas na stole, končím mudrování pozdravem FIS CIS!
Na šťastné shledání 13. října v 16.oo se těší STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 17. 9. 2018 ve VINO ART

 1. Stréc Miloš Filip přednesl zprávu o nadějné finanční podpoře. Diskuse na toto téma nebyla pro její složitost zaznamenána. Finanční záležitosti zůstávají zatím otevřeny.
 2. Dvě plánované absolventky se pro časové problémy z promočení omluvily.
 3. Byly projednány možnosti propagace Setkání i mimo strécovskou obec pomocí tisku a rozhlasu.
 4. Stréc Jára Kramář, když obdrží návrh pozvánky do středy, vytiskne ji do pátku. Obětavé tetiny I. + S. je rozešlou v neděli.
 5. Oslavný projev pro udělení Ceny Josefa Blahy přednese na Setkání stréc Jan Šimíček junior.
 6. Stréc Polanský přečetl SLEDOVANEC a zaznamenal připomínky radních, což zabralo zbývající čas zasedání rady.
 7. Pro zhoršující se podmínky s parkováním v okolí VINOARTU se uvažuje o změně badatelny. Výhodné místo s velkým parkovištěm zadarmo prověří radní Saša a Pepa.
 8. Pro další zasedání rady bylo zvoleno datum 1. a 8. října
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 27. 8. 2018 ve VINO ART

 1. Radní se sešli ještě před obvyklou šestnáctou hodinou a nadšené vítání svědčilo o dlouhém odloučení. Bylo nás třináct.
 2. Podrobně byl probírán chystaný program. O detailech bude seznámen pro dnešek omluvený programový říditel Vojta Polanský.
 3. Stréc Mrňa nabídl do programu Filosofické Rock Trio. Oznámí včas výsledek jednání.
 4. Jednomyslně bylo rozhodnuto, že letošní Cenou Josefa Bláhy bude ozdoben zasloužilý mnohaletý nepostradatelný stréc Jaroslav Cedidla.
 5. Po delší tvůrčí diskuzi byly odhlasovány i další řády a úřady. Stréc Badura slíbil, že úřad připraví pro určeného zástupce, neboť se bude v den Setkání zabývat svým koníčkem, operací některého z údů.
 6. Tetina Jana přednesla seznam budoucích absolventů. Prozatímní stav je 13 a bylo zjištěno, že vstupních darů - almanachů, je v archivu jen 9. Nemá-li nějaké stréc Jára, Bekros bude muset tisknout!
 7. Stréc Šimíček jun. oznámil, že na Web stránkách bude pouze neveřejný seznam absolventů, s odkazem na činnost jednotlivých kateder. (Přerov, Jeseníky, Žlutice)
 8. Stréc Filip přednesl nadějnou zprávu o dotacích a možnosti odpuštění pronájmu sálu, což bylo kvitováno s jásotem.
 9. Stréc Klapetek opustil zasedací sál a varoval zbývající radní, aby se příliš nezdržovali, že k ránu bude chladno. Krátce poté jsme ho uposlechli.
 10. Nejbližší zasedání rady bude v pondělí 17. září. To už by měla být pozvánka připravena k rozeslání.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 11. 6. 2018 ve VINO ART

 1. Po přečtení zápisu z minulého zasedání a kontroly splněných úkolů bylo zahájeno vlastní jednání rady.
 2. Přítomní radní obdrželi obálky s finančním dopisem a pohotově splnili hotově svou strécovskou povinnost, (tetiny nevyjímaje).
 3. Stréc Káňa řečený Osvald, přednesl svou vizi dokonalé evidence všech stréců, již nežijících a dosud žijících a byl pro její časovou a personální náročnost zbaven tohoto nadlidského úkolu. Usoudili jsme, že postačí evidence jednodušší, která se spokojí se jmény a adresami, na které se posílají složenky a pozvánky.
 4. Po odchodu stréca Papeže došlo ke zjednodušení evidence adresátů, bohužel na úkor povědomí, kdo příspěvek zaplatil a kdo ne. Bude nutné v budoucí korespondenci tyto uvědomit, že na složenkách je možno napsat své jméno do zprávy pro příjemce.
 5. Stréc Šimíček jr. slíbil přidat do pozvánky, (která se bude odesílat v září), informaci o GDPR. Pro složitost sdělení zůstávám stručný, doufám jen, že GDPR na pozvánce neodradí stréce od návštěvy.
 6. Pozvánku připraví v zastoupení stréca Fuxe opět stréc NEC.
 7. Odsouhlaseno bylo, že k tanci bude hrát již dříve osvědčený WraaDap Band a odměněn bude mírně navýšeným honorářem 8.000 korun. S ním, jako host vystoupí hvězdný stréc Jan Smigmátor, což je domluveno, pokud nebude nečekaně pověřen mimořádně závažným kšeftem. Pro WraaDap Band budou hodiny od 22 - 24 velice náročným úkolem, po loňském Oldo Lubich Big Bandu.
 8. I přes tropické vedro se nad očekávání dostavilo k jednání devět členů rady. Pět radních bylo omluveno. V soutěži o nejvtipnější omluvenku zvítězil neporazitelný stréc Klapetek
 9. Stréc Mottl pozval všechny přítomné na Řečkovické hody které se konají 11.-12. srpna. (Vstup zdarma).
 10. Termín další vědecké rady 27. srpen, připomene zapomětlivým jako obvykle SMS tetiny Ilony a nově i MAIL (stréc NEC).
S přáním příjemného odpočinku o dovolené, končí tento spis STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 21. 5. 2018 ve VINO ART

 1. Hned úvodem byla oznámena očekávaná zpráva, že tentokrát příspěvek od města nedostaneme, ale primátor nad Setkáním převezme záštitu.
 2. K jednání VR se dostavil uzdravený stréc Klapetek, který si osobně ověřil pravdu, že nejhorší je srážka s blbcem, (tentokráte za volantem). Jeho příběh otevřel delší debatu o pojišťovnách a úrazech způsobených ve starším věku artrózou. (Artroza, dle supermana stréca Klapetka = exotický likér).
 3. Dále už nastalo obvyklé pracovní tempo. Úkolu zhotovení štítků s adresami se ujali stréci Mrna a Polanský.
 4. Jako hlavní orchestr Setkání byl navržen spolehlivý WraaDap Band. Možnosti zjistí stréc Nečas.
 5. Na minulém sezení rady vyžadovaná kontrola pokladní knihy proběhla bez závad a bez těch, kteří kontrolu vyžadovali. Stréc Mottl se nedostavil a tetina Šlapanská se omluvila.
 6. Program 47. Setkání bude projednáván v dalších zasedáních. Padají první návrhy.
 7. Jednat se bude i o suvenýrech. Na prodej bude opět 25 různobarevných triček se znakem University. O zajištění se spolehlivě postará tetina Saša.
 8. Na zasedání se včas, dle domluvy dostavil stréc Jára Bekros s natištěnými finančními dopisy.
FIS CIS NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 9. 4. 2018 ve VINO ART

 1. Úvodním jednáním bylo vypravení dvou strécovských vozidel pro delegaci vědecké rady do Velkého Meziříčí na smuteční rozloučení se strécem Oldou Lubichem. Start je ve středu 11. dubna kolem jedenácté hodiny.
 2. Dalším důležitým bodem se stalo projednání žádosti o příspěvek na režijní náklady 47. Setkání. Podepsanou supliku odevzdá tetina Ilona neodkladně na podatelnu příslušného úřadu.
 3. Strécovské situace, které občas nastávají pro už neplatící adresu rechtorátu, budou od 15. dubna minulostí. Vše důležité bude směrováno na adresu stréca Šimíčka mladšího.
 4. S radostí bylo oznámeno, že se konečně ozval stréc Surmík z Jesenické katedry. Má mailovou adresu i telefon.
 5. Stréc Mottl a předsedkyně kontrolní komise tetina Šlapanská dostanou na příští radě k nahlédnutí knihu příjmů a výdajů. Na chudičkém účtu je zatím uloženo 30.000 korun.
 6. Aby se strécovské konto opět naplnilo, je nutno připravit a v květnu odeslat známý a oblíbený pfinanční dopis. Za chybějícího tvůrce těchto tiskovin Vladimíra Fuxe opět zaskočí stréci Nečas a Klapetek.
 7. Přítomná tetina Šlapanská se zajímala o seznam absolventů příspěvky platících, či neplatících. Tento úřad pilně vedou stréci Káňa a Mrňa. (Oba na radě nepřítomní). Tímto je jim úkol připomenut.
 8. Debata o orchestru, který bude hrát k tanci na 47. Setkání je zatím předčasná, ale možnosti jsou lákavé.
 9. Chystali jsme telefonickou zdravici chorému Milanu Klapetkovi, který neprozřetelně používal chodník v okamžiku kdy jím projíždělo auto. Nyní je pochroumaný a neschopen úřadu. Není jasno zda ke zdravici v závěrečném loučení a zmatku došlo.
 10. Pro příští mudrování vědecké rady bylo zvoleno datum 21. května.
FIS CIS NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 12. 3. 2018 ve VINO ART

  První zasedání VR v roce 2018 se konalo opět ve VinoArt na Úvoze, které bylo poznamenáno nízkou účastí členů VR (Ilona, Vojta, Vašek, Jirka Mottl, + stréc Tolar).
 1. stréc Tolar pohovořil o hudebním příspěvku do programu na 47. Setkání stréců a tetin. Navrhl k promočení René Juniora (sax), který by v rámci diplomové práce, vystoupil v programu (cca 2-3 skladby). Navrhovaná maďarská kapela PEET PROJECT (viz zápis z 4. 9. 2017 bod.5) se bohužel vystoupení letos nemůže zúčastnit.
 2. stréc Vojta Polanský se nabídl, že prověří možnosti dotace, příspěvku ev. převzetí záštity nad 47. Setkání stréců a tetin. (MČ Židenice, MMB, JMK)
 3. Dále proběhla všeobecná rozprava a na různá témata, avšak s odložením projednání ev. schválení na příští VR, kdy se předpokládá hojná účast:)
 4. Příští VR se koná 9. dubna 2018 v 16:00 hod. ve VinoArt, Úvoz 43
Pár poznámek, za churavějícího zapisovatele stréca Pepu Nec, sepsala tetina Mrk.
FIS CIS!.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 6. 11. 2017 ve VINO ART

 1. První zasedání rady po 46.Setkání mělo výlučně úřední ráz. Byly vyřizovány veškeré právní záležitosti týkající se přerodu sdružení na spolek, což by bravurně zvládl stréc Jan Šimíček junior, kdyby byli přítomni všichni stréci a tetiny s povinností podpisu. Ti omluvení jistě podpis zvládnou dodatečně osobně, nebo elektronickou cestou.
 2. Ohodnocení průběhu letošního Setkání bylo odloženo na příští předvánoční zasedání, které se už tradičně bude konat v Moravské strécovské vinotéce u stréca Adámka na Mojmírově náměstí.
 3. MUStr. Adámek si už napsal do provozního diáře datum 11. prosince a totéž jistě učiní všichni radní, stréci a tetiny.
 4. V 16 hodin se otevírají dveře útulné badatelny (viz obr.) a hned poté i lahve lahodného Moravského vína.
S pozdravem FIS CIS! STRÉC NEC 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 9. 10. 2017 ve VINO ART

 1. Hlavním účelem tohoto zasedání byly podpisy a razítkování důležitých listin. Ruch vznikající touto zdánlivě tichou činností byl nevídaný.
 2. Bedlivé zraky korektorů Šimíčka a Nečase odhalily v připravovaných materiálech chyby, které by bez jejich ostrozraku způsobily značné strécovské situace. Vše bude do slavné soboty napraveno.
 3. V komorním prostředí badatelny VINOART byli bez fanfár ale slavnostně, poctěni významnými úřady členové rady. Docentem se stal MUStr. Jan Šimíček jr. a profesorkami tetiny Saša Mrkvicová a Jana Putnová.
 4. Jednání rady krátce navštívil od jara neviděný stréc Laďa Káňa. Dlouhou nepřítomnost omluvil značnou vzdáleností Ivančic od Brna a neodkladnou uměleckou činností.
 5. Závěrem zasedání byla vedena krátká neúspěšná debata o reservacích stolů. Kladem zůstává, že sedět budeme všichni, většinou ale budeme v povinnostech svých úřadů chodit, běhat dokud se od dopoledne do noci udržíme na nohou.
 6. Protože sobotní SETKÁNÍ je i valnou hromadou nového spolku, sejdeme se neobvykle k dalšímu jednání už 6. listopadu.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 25. 9. 2017 ve VINO ART

 1. Předposlední zasedání VR před 46. setkáním stréců a tetin bylo zahájeno v poklidném tempu. Pozvánky byly rozeslány a zbývající rozdány přítomným k případnému použití.
 2. Vpravo za dveřmi bude zřízen prodejní pult na prodej lahvinek vína a jednohubek, vína bude tentokrát přiměřený počet, 150 lahví. Protest se dá očekávat od stréců, kteří v těch prostorách pravidelně hnízdili. Vlevo za dveřmi se budou prodávat trika, cédéčka a leccos dalšího.
 3. S přibývajícími body jednání nabývalo na tempu při správném strécovském nadšení.
 4. Podle plánu na rozmístění stolů se zdá, že mnohá místa budou zadána ještě před vstupem prvních hostů.O místenkách budou přímo na místě budou mírumilovně jednat radní Pepa a Saša.
 5. Taláry budou uloženy v šatně publika, aby se zbytečně neběhalo v slavnostním oděvu přes sál. Na jejich vyžehlení donese obětavě žehličku tetina Saša.
 6. Od jedenácti hodin už budou sál připravovat dokonalí technici stréca Polanského, nad naladěním klavíru má patronát zkušené ucho stréca Šimíčka.
 7. Ve 14 hodin začne zvuková zkouška OLDO LUBICH BIG BANDU.
 8. Mírné vzrušení přineslo jednání o Ceně J. Blahy, což způsobila iniciativa dvou stréců, debata byla ukončena bez hrozících násilností. Hodí se uvést slavnou větu jednoho ředitele: „Iniciativa ano! Ale až řeknu!"
 9. Poslední detaily a obvyklé razítkovaní bude zvládnuto na posledním zasedáním rady před slavným dnem v pondělí 9. října.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 4. 9. 2017 ve VINO ART

 1. Celé zasedání vědecké rady se neslo v tvůrčím duchu. Hlásily se splněné úkoly a rozdávaly další.
 2. Stréc NEC převzal návrh pozvánky s připomínkami a slíbil hbité opravy. Stréc Klapetek na opravenou pozvánku přidá svá mudrosloví a pak už nic nebrání odesláním strécovské tiskárně Bekros, jejíž zástupce radní Jára byl přítomen a zařídí spěšný tisk do pátku tohoto týdne. O natištění adres se postará stréc Mrňa, o nalepení a rozeslání pozvánek osvědčené tetiny Saša a Ilona.
 3. Stréc Badura převzal 20 kusů strécovských řádů z dílny Pavla Hryciowa a přednesl návrh na seznam vyznamenaných. Následně proběhla diskuse o udělení Ceny Josefa Blahy. Jak je v radě zvykem, došlo se záhy ke shodě. Ceny budou uděleny dvě.
 4. Stréc Mottl nabídl k cenám za vylosované vstupenky CD slavného BRNO CHAMBER ORCHESTRA jehož byl directorem. Následovaly další nabídky, takže pro letošek je tetina Saša zbavena starostí o naplnění pěti igelitek.
 5. Naše mudrování poctil svou návštěvou stréc Vašek Tolar, jeden z radních první zakládající VR. Nabídl do programu Setkání 2018 koncert Maďarské Cool-rock jazzové skupiny s tím, že bude její půlhodinové vystoupení sponzorovat. Po poslechu několika skladeb prohlásili přítomní znalci, že druh hudby je pro strécovské publikum přijatelný, (při důsledném hlídání rozumné hladiny zvuku).
 6. Stréc Šimíček junior podal zprávu o průběhu přerodu našeho sdružení na spolek. Už na první poslech je zřejmé, že se tento úřad ocitl ve správných rukách. Dík patři i MUStr. Janu Šimíčkovi senioru, za to že má syna stréca Jana Šimíčka juniora.
 7. Mnoho dalších úkolů jsem nestačil zaznamenat a musíme spoléhat, že si je pamatují dotyční úkolovaní.
 8. Další rada bude v pondělí 25. září.
FIS CIS! STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 21. 8. 2017 ve VINO ART

 1. Úvodem vysvětlení, proč se píše zápis a proč se dává na WEB. Je to proto, aby se už jednou vyřešené neřešilo znovu a aby si radní připomněli své úkoly do nejbližší rady. Sypu si popel na holou hlavu, sám jsem si to před včerejším zasedáním rady nepřečetl.
 2. Tetina Jana dala dohromady návrhy na promočení nových absolventů. Konečný počet je 20 a tak to asi už zůstane.
 3. Nebezpečí nedokončení opravy sálu Děl. domu je asi zažehnáno. Ještě to definitivně zjistí a zabezpečí průjezd soukromým pozemkem stréci Polanský a Klapetek.
 4. Stréc Vojta Polanský rozdal, stejně jako minule přítomným sledovanec a znovu žádá o připomínky.
 5. Poněkud náročnější spolupráci a komunikaci s OLDO LUBICH BIG BANDEM budou zajišťovat tři spojovací důstojníci: Tetina Saša a stréci Šimíček a Polanský.
 6. Přítomní návštěvníci úspěšného koncertu Jana Šimíčka poděkovali za pozvání. Ti, co koncert promeškali májí co litovat.
 7. Stréc Šimíček junior podal obsáhlou zprávu o naší plynulé přeměně na spolek a vysvětlil vše potřebné. Značné úpravy postihnou Webové stránky, což za stréca Wíťu slíbil zajistit stréc Kazelle.
 8. Letošní suvenýry suverénně vyřešil stréc Vojta. Slíbil zajistit 300 ks luxusních propisek s nápisem: FACULTAS MORAVIENSIS STRAECORUM. Tradiční suvenýr DIÁŘ je duem Nečas-Šváb připraven ke korektuře.
 9. Předběžně byly projednány návrhy na udělení úřadů a řádů. Vše jako obvykle řídí obrovskó siló stréc Badura. 20 odlitků řádů předá do rukou stréca Nečase koncem tohoto týdne kovolijec Pavel Hryciow.
 10. Návštěvu chorého stréca Skřebského slíbila zajistit tetina Ilona. Jde také o odčerpání sloh, tubusů, odznaků atd.,(pokud stréc Milan ještě něco má).
 11. Příští zasedání vědecké rady se koná v pondělí 4. září v 16 hod.
S pozdravem FIS CIS STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 19. 6. 2017 ve VINO ART

 1. Stréc Mottl zkontroloval plnění úkolů dle zápisu z minulé vědecké rady. Úkol stréca Klapetka bude splněn po odchycení Židenického starosty koncem června.
 2. Tetina Jana pilně shromažďuje nové čekatele na promočení. Navrhovatelé slíbili dodat vše potřebné.
 3. Stréc Vojtěch rozdal zájemcům návrh bodového scénáře k připomínkování. Nejvyšší zástupce přerovských stréců slíbil doplnit scénář zprávou o větrech v Moravské bráně, kam zapracuje i něco o sto létech stréca Kainara a o odchodu zpěvačky Jarmily Veselé.
 4. Do vědecké rady nově kooptovaný stréc Jan Šimíček junior přednesl návrh stanov dle zákona nově zřízeného spolku FMS a jednotlivé body byly zodpovědně projednávány přítomnými odborníky. Upravený návrh bude radě předložen ke schválení.
 5. Jednání byl přítomen spolutvůrce řádů kovolijec Pavel Hryciow. Slíbil objednané řády dodat včas a podal zprávu o zdravotním stavu stréca Ládyo Šafaříka trávícího podzim života v domově seniorů v Jevišovicích.
 6. Ve volné diskuzi bylo, kromě jiného, mudrováno o orchestru na 47. SETKÁNÍ v roce 2019. Navržená Maďarská jazzová skupina je jistě vítaná, za předpokladu, že nejde o jazz méně stravitelný pro citlivé uši tance chtivého publika. Další možností je Big Band Brno stréca(?) Jiřího Audese. (viz foto). Se záviděníhodnou pílí myslí někteří radní značně dopředu. Dle nových stanov jsme ale voleni na sedm let s možností dalšího prodloužení, takže prostor pro iniciativu je obrovský.
 7. Stréc Jan Šimíček senior pozval přítomné na svůj klavírní koncert (viz příloha) a s přáním příjemně prožitých prázdnin se radní rozcházeli z naší nové badatelny VINO ART. (Škoda že se jí nedožil stréc Fux. Měl by to jen přes ulici).
 8. Se slzou v oku ještě chvíli vzpomínali poslední přímí účastníci slavného cyklistického Tour de Zavadil na dávné nesmazatelné zážitky. (Z přítomných to byli jen stréci Mottl, Nečas, Badura a Mrňa).
S pozdravem FIS CIS STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 15. 5. 2017 ve VINO ART

 1. Zasedání zahájili stréci bez přítomnosti zapisovatele (stréc Nec stůně), a zástupce je nedochvilný. Ale už předjednali okolnosti převodu FMS z o.s. na z.s., což je právní povinnost, dle platné legislativy. O celou záležitost se nám postará kooptovaný nový člen VR, odborný poradce na slovo vzatý, stréc notář Mgr. Jan Šimíček jun. Průběžně nás bude informovat a připraví veškeré podklady ke schválení valnou hromadou - na Setkání 14. 10. 2017. Na celé akci spolupracuje stréc Badura, který připraví potřebný počet pro VR a Kontrolní komisi. To vše dle potřebných předpisů. Současně byla navržena změna sídla FMS z Ladové 28 na nám. SNP 1130/22 a to od data schválení valnou hromadou dne 14. 10. 2017.
 2. byl odsouhlasen finanční dopis pro strécovskou obec, který připravil bdělý stréc Nec a o rozeslání se postarají tetiny Ilona,Saša a stréc Mrňa.
 3. úkol pro stréca Pepu Nec, dočasně v ústraní nabírající síly: nutno spočítat v kronice účast stréců na Setkání za poslední 2-3 roky. Nutné viz bod 1)
 4. úkol pro stréca Kramáře (Bekros) : připravit do příští VR (19/6) tisk v 3D - návrh Řádu stréca Zavadila. Budeme jednat s hostem VR, kovolijcem Hryciowem o odlitku. Stréc Pepa Nec je pověřen pozváním stréca Hryciowa na VR 19/6.
 5. úkol pro stréca Klapetka : projednat možnost pozvání starosty ev. místostarostky Židenic na 46. Setkání. S tím je spojeno i jednání o možnosti parkování na nepřístupných pozemcích na Jamborové.
 6. opět odsouhlasen nákup triček s potiskem pro Setkání, v počtu 25 ks (úkol pro tetinu Sašu)
 7. stréc Polanský předložil návrh programu na 46. Setkání. Domluvil i vystoupení stréca Šimíčka (klavír) s Big bandem O. Lubicha.
Snad jsem na nic zásadního nezapomněla (ev. se omlouvám) a s tím se s vámi loučím a přeji hezké, snad už letní dny:)
Připomínky zasílejte na moji adresu:(
Zapisovatel v.z. (z nutnosti) za nepřítomného Pepu Nec.
Vaše tetina Saša

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 3. 4. 2017

 1. Zasedání zahájil stréc Mottl dotazem na počet radních v našem občanském sdružení. Mělo by nás být 21. Vzhledem ke změnám zákonů, kdy se sdružení budou přejmenovávat na SPOLKY, není úplně jasno co bude od spolků požadováno. Stréc Šimíček junior je právník a stréc senior spolu se strécem Badurou zjistí potřebné. Než k tomu dojde zůstane razítko a úřední listiny beze změny.
 2. Víťa Papež blahé paměti, přemístil veškerý svůj úřad na flešku, kterou donedávna opatroval stréc Káňa. Ten vymyslel strategický plán, jak zajistit dokonalou evidenci stréců a tetin. (Fleška bude předána dalšímu účastníku akce radnímu Liboru Mrňovi k zanesení do jeho databáze). Úkol sjednocení čísla diplomů a certifikátů vyžaduje obrovskó strécovskó silu! Tou oplývá i tetina Saša a svolá vbrzku kolektiv vybraných vědeckých pracovníků do nově ustavené badatelny.
 3. O nové badatelně VINO ART v Úvoze bylo hlasováno. Pro se vyjádřilo devět hlasujících, (včetně pilné servírky), proti byl jeden, nikdo se nezdržel. Pro řidiče je v okolních ulicích dosti míst na parkování.
 4. Stréc W. Novák spolu s tetinou Janou provedli na Webu důležitou úpravu seznamu stréců a tetin a to podle roku promočení.
 5. Stréc Mottl navrhl do programu exhibici siláka F. Šebely jako součást vystoupení Mistra hantecu Hlaváčka. Do příští VR oznámí výsledek jednání s tímto následovníkem stréca Kocourka.
 6. Ozvláštnění koncertu OLDO LUBICH BIG BANDU nabídl stréc Šimíček a vstoupí do jednání s O. L.
 7. Stréc Ládyo Šafařík dlící v Domově seniorů poděkoval telefonicky za přání VR k osma osmdesátinám. Jeho kovolitec Hryciow taktéž telefonicky nabídl naší universitě odlití dalších řádů. Počet bude upřesněn.
 8. Nad zhotovením řádu stréca rechtora R. Z. budou společně mudrovat stréci Kramář a Mrňa.
 9. Do příštího zasedání rady (15. května) předloží stréc NEC návrh pfinančního dopisu.
S vědomím, že zas něco důležitého vynechal, loučí se a jde spát, stréc PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 6. 3. 2017

 1. Mudrování zahájil, nikým nerušen stréc Mottl. Upozornil na některé zmatky při předávání medailí, i když úkoly byly přesně domluvené. Stréc, který projevil nevyžádanou aktivitu se omluvil. Chybička se vloudila.
 2. Stréc Polanský předložil a přečetl listinu se zkušenostmi z loňského setkání. K poznatkům bude pečlivě přihlíženo při chystaném 46. setkání. Je zjevné, že se začíná tvořit nový program s chvályhodnou snahou o zdůraznění strécovské veselosti.
 3. Přítomní byli seznámeni s výsledkem jednání se strécem Lubichem 20. ÚNORA, v cukrárně ve Vaňkovce. Bylo dohodnuto, že na 46. SETKÁNÍ bude koncertně i k tanci hrát Česko-Rakouský OLDO LUBICH BIG BAND.
 4. Stréc Badura oznámil, že je už zajištěný další cizokrajný orchestr pro 47. SETKÁNÍ v roce 2018. (Přesnější informace podá včas stréc Tolar).
 5. Tetina Ilona ohlásila, že termín letošního setkání je zamluvený na 14. října 2017.
 6. Stréc Ládyo Šafařík slavný tvůrce řádů a medailí se telefonicky ozval z Domova seniorů v Jevišovicích. Bude mu odeslána vědeckou radou připravená zdravice. Při jejím spisování přišel filosof Milan Klapetek o stříbrné pero. Toto bude uloženo v archivu, v muzeu slavných předmětů.
 7. Zvolna už se začíná rodit seznam nových absolventů. Navrhovatelé jsou povinni připravit jejich curriculum vitae.
 8. Stréci Mrňa a Kramář spolupracují na tvorbě medailí novým vědeckým způsobem a budou radu informovat o průběhu bádání.
 9. Stréc Cedidla slíbil podat zprávu o změnách v síle průvanu v Moravské bráně. Rada potom krátce pomudrovala o neutěšeném stavu kateder Hanácké, Jesenické, Žlutické a dalších.
 10. Na novém webovém seznamu stréců a tetin se rozhodl pracovat stréc Wíťa Novák. Jména budou sestavovaná po roce promočení a tam ještě podle abecedy. Vědecky náročnou práci slíbil dokončit vbrzku.
Krátce před polednem následujícího dne dokončil STRÉC NEC

 

POSLEDNÍ ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 30. 11. 2016

 1. Vědecké rokování v Moravské vinotéce zahájil stréc Mottl obsažnou žádostí o předložení finančního deníku. Bude mu vyhověno na příští VR.
 2. 45. Setkání bylo všeobecně hodnoceno jako velmi zdařilé, čemuž značně přispělo dobré ozvučení a osvětlení, jaké ani pamětníci nepamatují. Díky za to strécovi Polanskému, který to zařídil a do značné míry i financoval. Jeho ochota by ale neměla být zneužívána. Ve výzdobě sálu se za stárnoucího J. N. nově osvědčil stréc Mrňa
 3. Připravený program proběhl bez větších strécovských situací, jen úvodní část, Cena Josefa Blahy mírně zaskřípala. Tento slavnostní obřad nikdy nepatřil k těm humorným, jak to tentokrát zprvu vypadalo. Je nutné pilně sledovat Sledovanec, protože i hlavní program STRÉCI A TETINY SOBĚ, zprvu trpěl bezvládím.
 4. Všichni umělci programu: Cimbálka Morava, Nostalgia jazz quartet, pěvci Toselliho serenády, Breeze Band a WraaDap Band, splnili naše náročné očekávání.
 5. Z pěvců uvedených na pozvánce se několik omluvilo, ale program tím nijak neutrpěl. O některých si ovšem myslíme svoje.
 6. K dotazu zda budou příští rok stréci oceňování medailemi když už žádné nemáme, zazněla odpověď, že jejich výrobu slíbil zajistit stréc Skřebský.
 7. Stolek u kterého se prodávají trička a díla stréců a tetin, je třeba z podia hlasitě propagovat. Bez patřičné reklamy se nic neprodá.
 8. Obavy, aby Diáře 2017 nezbyly se ukázaly jako liché. Velkorysé balíčky do Žlutic, Ořechova, Přerova, Lomnic a Jeseníků(?) způsobily, že je jich nakonec málo.
 9. WraaDap Band se i podruhé osvědčil. Hlavně souhra orchestru (bez zkoušky), vedeného strécem Treblíkem s Janem Smigmátorem byla obdivuhodná.
 10. Příští rok byl jako hlavní orchestr večera nabídnut Česko-rakouský OLDO LUBICH BIG BAND, který zahraje za stejných finančních podmínek jako minulé strécovské big bandy. Rada tuto možnost schválila a hostování bude projednáno se strécem Lubichem.
 11. Byl navržen a schválen termín 46. SETKÁNÍ. 14. říjen 2017
 12. Při rokování jsme opomenuli zjistit, bude-li mít někdo zájem o DVD z 45. Setkání. Zdá se, že předčasná prezentace na internetu případné zájemce spíš odradila a rozsáhlé dílo na třech DVD bude ale dobré jako dokument. Stejně jako loni bylo konstatováno, že když záznam, tak profi kvality s dodáním „na klíč". Přesto DVD stojí za prohlídnutí a stréc Karel Hrubý BUF je jistě zájemcům rád poskytne. Tel. 608 445 571 .
 13. O rokující radní (bylo nás jedenáct), dobře pečoval šéf vinotéky stréc Adámek a s přáním spokojených Vánoc a Nového roku se účastníci rozešli do svých domovů.
PF ! FIS CIS ! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 3. 10. 2016

 1. Vědecká rada se sešla ve větším počtu než obvykle, čímž vzniklo úvodní hlasové „balábile". Hluk ještě podpořil pop hrající reproduktor, který údajně nejde ztišit. (Už minule jsem si chtěl vzít kleště na přeštípnutí káblíku.)
 2. Mezi rokující radní přišla, strécem Polanským pozvaná, managerka RAADAP BANDU tetina Michaela Chadimová, domluvit detaily vystoupení a umístění orchestru.
 3. Po dlouhé době se podařilo vyfotit vědeckou radu a vznikly fotky nevalné kvality. (viz příloha). Nepovedlo se ani aranžování skupiny osob. Stréc Mottl z neznámých důvodů klečí a na snímku je i nečlenka rady, což bylo posléze kritizováno. (Pro srovnání přikládám fotku rady z roku 2002, kde je pět osob nepatřících do rady a strécovi rechtorovi Zavadilovi to nevadilo). Dojde-li v budoucnu opět k fotografování rady, bude pozván profesionální fotograf.
 4. Stréc Polanský přednesl dlouhý výčet svých splněných úkolů a díky jemu se zdá, že Setkání proběhne jen s povinným minimem strécovských událostí. Byl vysloven souhlas s jeho návrhem, aby Setkání bylo opět zaznamenáno kamerou Karla Bufa Hrubého za přiměřeně nevelkou mzdu.
 5. Tetina Saša navrhla, aby byl Nostalgia Jazz Quartetu poskytnut příspěvek na výrobu CD záznamu koncertu, 3.000 korun. Po krátké diskusi bylo schváleno.
 6. Stréc Mottl přednesl návrh, aby se nezapomínalo na slavnou historii TdZ a Lomnickou naučnou stezku k plostice Járy da Cimrmana. Dostal za úkol připravit stručný a vtipný projev na to téma, jenž by mohl vytvořit ve spolupráci s odborně vybavenou tetinou Dadou. Obáváme se, že ke zdárnému výsledku už není dostatek času. Zcela záleží na jeho píli a aktivitě.
 7. Stréc Badura přečetl seznam stréců a tetin, navržených k udělení řádů a úřadů. Jejich jména odešle E-mailem na necj@seznam.cz . Osoby dle seznamu bude stréc NEC vyzvedávat od jejich stolů a přemísťovat ke stolu před rechtorátem, aby byli pohotově k slavnostnímu obřadu. (Bude mu tak po létech odepřen nástup s VR a zpěv hymny na pódiu).
 8. Stréc Jára Kramář dopraví zbývající tiskoviny, (diáře, vstupenky a almanachy I.) včas přímo na místo konání.
 9. Protože se 45. Setkání jeví jako připravené, sejdeme se až 15. října v Dělnickém domě, a to odstupňovaně od 13 do 16 hodin, podle množství úkolů.
Po vypití bezmála půl litru burčáku stréca Adámka, dopsal a odesílá STRÉC NEC. 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 12. 9. 2016

 1. Zasedání bylo zahájeno dost netradičně, koštem a výběrem vína pro 45. Setkání. (5 vzorků bílého a 2 červeného). Po zkušenostech z loňska, kdy restaurace nabízela víno špatné a ještě už v polovině večera žádné neměli, bylo rozhodnuto vzít jeho zajištění do vlastních rukou. (stréca Polanského). Několik expertů z řad VR se chopilo ochutnávání sledováno závistivými pohledy přítomných řidičů a abstinentů. Pisatel těchto řádků ochutnával tak zodpovědně, že si zapomněl zapsat výsledek.
 2. Stréc Mottl vrátivší se šťastně z dovolené na Kubě, udělil úvodní slovo režisérům Setkání, strécům Polanskému a Cedidlovi. Bod po bodu byl přednášen program večera za občasných připomínek pozorného členstva VR. Bylo konstatováno, že je vše pečlivě, až do detailů zdárně připravováno.
 3. Zapisovatel stréc NEC vznesl požadavek, aby byl z ušetřených peněz zakoupen diktafon, což bylo trestuhodně přeslechnuto. Jeho stárnoucí mozkové závity už nejsou schopny uchovávat kvanta informací déle než dvě hodiny a tato schopnost se každým dalším dnem zhoršuje.
 4. Stréc Jára Bekros donesl 350 ks čerstvě natištěných pozvánek, které se budou v následujících dnech vkládat do obálek a tyto opatřovat adresami.K této činnosti je nutno zajistit dobrovolníky, aby na to tetiny Ilona a Saša nebyly samy. Dobrovolníci se zatím nevyjádřili.
 5. Letos byly zvoleny jako suvenýry DVD (TV záznam z 25. Setkání) a tradiční Diáře. Ty už stréc Šváb připravil do tisku a DVD jsou už ve skladu NEC. Kromě 500 diářů zbývá ještě vytisknou Almanachy pro nové absolventy a 250 slosovatelných vstupenek.
 6. Tetina Jany přečetla seznam absolventů, kteří se zatím přihlásili. Jejich počet není zatím uzavřený.
 7. Stréc Laďa Káňa a Breese Band jsou, dle očekávání, připraveni doprovodit Show program – STRÉCI SOBĚ tetiny taky.
 8. Naladění klavíru zajistí jako obvykle stréc Šimíček, který hraje rád na ladící nástroj.
 9. Poslední téma večera bylo udělení řádů a úřadů. Protože problémy jsou tu od toho, aby byly překonávány, věříme, že i tyto zvládne stréc Badura.
 10. Všechny úkoly mají své vykonavatele. Výsledky si ověříme na nejbližší VR v pondělí 3. října v 16 hodin.
FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 11. 7. 2016

 1. Tropické vedro způsobilo částečné přehřátí mozků a není vyloučeno, že zápis bude vypadat zmateně.
 2. Stréc Mottl slíbený text pojednávající o vzniku slavného strécovského díla CDECDC na jednání rady nedonesl a neukojil tak zvědavost některých radních. Těšíme se příště.
 3. Stréc Badura, stále ještě rehabilitující se, oznámil, že bude letos příchozí vítat strécovská cimbálka Morava. Zatím není jasno, kdo bude objednávat a kdo platit autobusy. Jasno bude po dostavení se výše uvedeného stréca.
 4. Stréc Polanský se jal obrovskó siló pročítat návrh průběhu večera. Až budou všichni účinkující vědět, že na 45. setkání účinkují, sestaví spolurežisér stréc Cedidla definitivní program. Ten pak obdrží, (po schválení VR), stréci Nečas a Kramář k vytištění pozvánky. O moudrá slova (na straně 4) je tímto požádán stréc Klapetek. Pozvánka má být připravena do tisku do konce července.
 5. Členové VR jsou obdařeni hlasem poradním, konečné hlasy rozhodující o programu má pouze duo Cedidla–Polanský.
 6. Šéfem jevištní výzdoby byl ustanoven stréc Mrňa + četa o síle dvou a více mužů.
 7. Strécovská firma Bekros bude pověřena tiskem:
  1. Diářů – 500 ks (dohled nad distribucí převezme stréc Nečas! Letošních bylo málo?!?)
  2. Slosovatelných vstupenek – 300 ks
  3. Almanachu (dotisk) – 20 ks
 8. O prodej strécovských „T shirt" a přípravu pěti cen byla opět požádána osvědčená tetina Saša.
 9. Tetina Jana P. oznámila počet budoucích absolventů. Chybí ještě některá dříve ohlášená jména.
 10. Skupina znalců promyslí přísun kvalitního vína na 45. Setkání. Loni bylo drahé, špatné a bylo ho i tak málo.
 11. S přáním příjemných dovolených bylo jednání VR ukončeno. Příští bude až 12. září v 16 hodin.
FIS CIS STRÉC NEC 34 °C ve stínu

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 13. 6. 2016

 1. Důležitým úvodním bodem byly dozvuky oslav sedmdesátin stréca Kazelleho. K úspěchu dosažení tohoto úctyhodného věku mu popřáli i další členové vědecké rady, kteří se nemohli účastnit slavnostního obřadu ve zdech VUT/VUST.
 2. Pak se ovšem přikročilo k pilné práci, sestavoval se předběžný seznam účinkujících v programu 45. Setkání.
 3. Než se dočista sejdeme bude nás jako vždy vítat cimbálová muzika, a to opět Stupava.
 4. Nostalgia Quartet zahraje tradiční strécovský kvaret na podiu v záři reflektorů a s krátkou vysvětlující předmluvou, kterou připraví stréci Mottl a Vach.
 5. Několikaminutové vystoupení přislíbil i vzácný stréc Eda Hrubeš.
 6. Možnost účasti sboru tetin z Bojanovic minule nezávazně naznačil stréc Badura nyní se, pod dlaněmi masérek zotavující po operaci.
 7. Toselliho serenádu zazpívá umělecké DUO pod odborným vedením stréca V. Polanského za brilantního doprovodu Mistra piána stréca Šimíčka.
 8. Breeze Band zasvěceně doprovodí MUStra swingu Jana Smigmátora a čerstvě promočeného F. Procházku – Armstronga.
 9. Po úřadu VR, než se připraví na podiu osvědčený WraaDap Band, vyplní přestávku před podiem cimbálka Stupava. (O tom se bude ještě mudrovat).
 10. Tento předběžný nástin programu bude ještě stréc Polanský konzultovat s programovým říditelem, jimž je ze zasedání tentokrát omluvený stréc Cedidla.
 11. Další body jednání proběhly jen zběžně. Jako suvenýry budou tradičně diáře a již dříve schválených 300 kusů DVD ze slavného 25. Setkání.
 12. Koncem září navštíví delegace VR vedení Dělnického domu za účelem domluvy detailů 45. Setkání.
 13. Chorého stréca Milana Skřebského se v nejbližších dnech chystá navštívit soudružská strécovská návštěva, která, mimo jiné prozkoumá, zda bude jmenovaný schopen zúčastnit se příštího zasedání vědecké rady a to, 11. července v 16.oo!
S pozdravem FIS CIS STRÉC......

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 16. 5. 2016

 1. Na této radě počet omluvených a neomluvených značně přesáhl počet přítomných. Na pohled to zachránily tetiny Cedidlová a Papežová, doprovázející své stréce.
 2. Celkem zbytečně se stal hlavním bodem program vystoupení na 45. SETKÁNÍ, protože přítomní nic nového nevěděli. Jistý je zatím jen koncert Nostalgia Quartetu, část stréca Polanského, s pracovním názvem „Serenáda" a WraaDap Band k tanci. Vše ostatní je zatím v jednání.
  Chybí zatím páteř programu, tahák, slavnější jméno, které by bylo vytištěno tučně v pozvánce.
 3. Ve slavné historii Setkání,(i když vše bylo pečlivě zorganizováno), celek budil dojem krásné strécovské živelnosti. Do vystoupení se zapojovali stréci a tetiny se svými, pro jistotu přinesenými hudebními nástroji a často tak vznikl nádherný jam session. No, ještě je o čem mudrovat.
 4. Letošní finanční dopis zapůsobil kladně. Na účet už chodí první příspěvky slušných stréců a tetin. Snad se postupně zapojí i Ti lakomí, kterým 200 ročně připadá příliš. Jména mnohých známe, nápad vystavit je na pranýř zatím neprošel.
  Přítomné tetiny Ilona a Saša sestaví k nahlédnutí seznam těch, kteří platí příspěvky až přímo na Setkání. Prozradí se tak jména těch, kteří se vymlouvají, že platí na Setkání, ale nečiní tak.
 5. Na 25 dopisů pro stréce a tetiny VIP reagovali pouze stréci Eda Hrubeš a Olda Lubich. První jmenovaný byl dopisem velmi potěšen, těší se na Setkání a je ochoten přispět slovem do programu. Olda ještě neví, ale slíbil 1000 korun do strécovské kasy.
 6. Stréc Badura opět doma pooperačně úpí s ramenem ve vodorovné poloze. S účastí na jeho bolesti jsme byli nuceni vypít více vína na jeho zdraví.
  Těšíme se, až se opět vrátí mezi nás. Jeho víno je vždy vynikající.
 7. Ve strécovské tiskárně BEKROS bylo objeveno přibližně 300 kusů Almanachu č. 2. Další stovka je možná u stréca Skřebskýho. Uvážíme-li, že se ročně vydá novým absolventům cca 15 kusů, máme zásobu do roku 2050. Protože většině z nás nebude účast umožněna, navrhujeme rozdat tyto almanachy už na 45. Setkání. Dopravu na místo zajistí Jára Kramař.
 8. Protože se budou opět tisknout slosovatelné vstupenky, bylo by záhodno, aby radní nabídli vhodné ceny z nevyužitých domácích zásob.
  Trička se znakem university zajistí opět tetina Saša v množství, velikostech a barvě podle svých zkušeností.
 9. Krabičky na řády, tubusy a další důležitosti by se měly, pro přehled soustředit na jednom místě! (Tetina Ilona má velký byt).
 10. Nejbližší zasedání rady bude 13. června v 16 hodin!
Dle toho, co si zapamatoval a zaznamenal, zapsal STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 18. 4. 2016

 1. Zasedání se tentokrát zúčastnilo více radních než minule. Se strécem Vojtou přišla, jako host i tetina Dáša Hlaváčková a zvýšila tak počet přítomných tetin na čtyři.
 2. Prvním bodem bylo sjednocení seznamů a adres VIP stréců, což se ukázalo být úkolem značně náročným. Pevně věříme, že se s tím stréc Papež porve obrovskó siló a že většina dopisů dorazí ke svým adresátům.
 3. Tyto dopisy, stejně jako dopisy Pfinanční, jsou připraveny do tisku, do Bekrosu je dopraví stréc NEC hned následující den. Odeslány budou do konce dubna, ještě než dojde ke zdražení poštovních známek.
 4. Stréc Wíťa Novák je opět omluven. Pondělí není jeho šťastným dnem, neboť musí pracovat do večera. Není ovšem omluven, že ve web stránkách používá slovo REKTORÁT, místo RECHTORÁT.
 5. Omluven je také stréc Skřebský, který je zaměstnán, jednak vlastními zdravotními potížemi, druhak ošetřováním nemocné manželky. Touto cestou je dotázán na počet Almanachů pro letošní setkání a na možnost výroby řádu 1.st.(strécovské sily).
 6. Bylo vzpomenuto na plánovaný Řád stréca Rudy Zavadila, Návrh řádu skončil u výtvarníka Ládya a jeho realizace je nepravděpodobná.Navíc takřka zbytečná, protože stréc FUX, který se měl stát jeho nositelem už není mezi námi.
 7. Hlavní rozprava nastala, když se slova chopili stréci Polanský a Šimíček. Množství jejich nápadů na letošní program bylo tak obrovské, že, pokud se podaří uskutečnit alespoň třetina z nich, bude o strécovsko-tetínskou zábavu postaráno.
 8. V programu by mohl být přečten výběr ze zrnek Františka Vymazala a další vtipné moudrosti z Almanachu. O přednášejícím se bude jednat.
 9. Na letošní Setkání by mohl být pozván starosta městské části Židenice. Prozkoumáni možnosti si vzal na starost stréc Šimíček.
 10. Ten také bude sondovat výběr lepšího zvukaře. (Padlo několik jmen, ale zatím nejsou známy jejich finanční požadavky).
 11. Do dopisu, kterým bude tetina Jana informovat nové absolventy, by mělo být zabudována nutnost společenského oděvu.
 12. Na rozdané úkoly budou mít radní dostatek času,nejbližší zasedání rady bude 16. května.
Zapsal STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 5. 4. 2016

 1. Po stručném úvodu stréca Mottla zahájila tetina Saša emotivně, nikdy nekončící debatu o penězích. Podrobnosti není možno v celé šíři v krátkém zápisu uvádět. Snad jen nutnost znovu požádat stréca kvestora o zpřesnění výdajů ve výroční zprávě na Setkání, aby se předešlo vyjádření některých stréců, že dvěma stovkami přispívají vědecké radě na občerstvení. Tetina Ilona slíbila obeznámit svou stínovou ekonomku Sašu s problematikou svého, léta poctivě vedeného deníku příjmů a vydání.
 2. Nemocná tetina Jana telefonicky oznámila, že nové absolventy může přijímat i v posteli. Očekává se tedy zvýšený zájem o studium na naší VUST. Starší absolventi z řad členů VR se cítí být diskriminováni.
 3. Stréc Badura vyzval radní k návrhům na udělení řádů a ke zvážení možnosti udělit řády některým VIP strécům a tetinám, kladně reagujícím na zvací dopis stréca Klapetka. Trochu nám na tomto návrhu vadí, že se většinou jedná o dávné absolventy, kteří už drahně let přestali platit příspěvky a někteří ani platit nezačali.
 4. Nicméně seznam těchto byl přečten, některá jména byla vyřazena, jiná snad ještě přibydou. Oříškem pro stréce Papeže a Káňu bude nalézt k těmto jménům správné adresy. Je nutno jim ten konečný seznam jmen poslat!!!
 5. Po delší době se zdráv, pln elánu a nápadů dostavil stréc Šimíček. Je příjemné, že nejde jen o dobré nápady, ale že je schopen postarat se i o jejich realizaci.
 6. I přes omluvenou nepřítomnost stréců Cedidly a Polanského se další rozhovor stočil na program 45. Setkání. Zatím je jen zajištěna účast strécovského Nostalgia Quartetu a WraaDap Bandu. Ostatní jména: Jan Smigmator, Dasha, Martina Bárta, Laďa Kerndl s dcerou a mnohých dalších, zůstávají zatím jen v oblasti tužeb a snů.
 7. Na 45. Setkání se opět uplatní slosovatelné vstupenky, (tentokrát správně číslované). Jsou vítány návrhy na ceny, případně ceny samotné.
 8. Do prořídlých řad diskutujících přibyl i pracovně přetížený stréc Jára Kramář. Jeho firma. Bekros obdrží vbrzku k vytištění dopisy VIP strécům a tetinám, jen co bude jasno kolik bude pro stréce a kolik pro tetiny. A pak samozřejmě pokud budou už několikrát, i v minulé zprávě, požadované adresy.
 9. Ještě jeden důležitý bod byl v zápisu málem opomenut. Stréc Mottl byl důrazně upozorněn, že v projevu říká nesprávně jméno Blaha s dlouhým „á" Bláha. Stréc slíbil, že se polepší, nebo hrozil, že se nebude projevovat.
 10. Další zasedání vědecké rady bylo stanoveno na pondělí 18. dubna v 16.30.
FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 21. 3. 2016

 1. Zahájení bylo příjemné. Badatelnou zazněla uchu lahodící zvonkohra skleniček a oslavenec Pepa NEC byl požádán, aby ještě, zdráv a vesel, v použitelném stavu pár let vydržel.
 2. Z čerstvých záznamů bylo zjištěno, že část radních dosud neuhradila čestný strécovský (200) příspěvek za loňský rok. Bylo jim doporučeno: Rděte se a styďte se! (Seznam veškerých neplatičů z řad strécovstva i tetinstva je k dispozici u stréca Papeža.)
 3. Návrh na rozeslání dopisu cizojazyčným strécům, který byl zpochybněn už v minulém zápisu, byl definitivně zavržen. Jejich správné adresy nelze věrohodně potvrdit, stejně jako jistotu jejich pozemské existence.
 4. Naopak, seznam tuzemských, často dlouhá léta nečinných slavných stréců a tetin, bude doplněn a dopisy obeslán. Definitivní podobu dopisu stréca Klapetka připraví ke schválení stréc NEC a BEKROS.
 5. Stréc Mottl zapůjčil úřadu stréca Káni poslední dohledatelný seznam jmen a adres.
 6. Jako návrh na letošní suvenýr bylo předloženo pět kopií DVD ze slavného 25. SETKÁNÍ. Po jejich shlédnutí bude rozhodnuto zda ano, či ne.
 7. Tetina Saša byla prohlášena „Zesilovačem Mottlových myšlenek." (tento, na rozdíl od ní, mluví totiž takřka neslyšně).
 8. Správce strécovského Webu stréca Wíťu N. upozorňujeme, že přání k Vánocům 2015 a únorový koncert nemohou být považovány za aktualitu. Kde se ztratila jeho strécovská síla vyjádřená udělením stejnojmenného řádů?
 9. V našich řadách řádí choroby. V badatelně Panoptika přibyla další neobsazená místa. Chyběli tvůrci programu stréci Cedidla a Polanský. Stréci, zmobilizujte svou obrovskou strécovskou silu! Netrpělivě očekáváme Vaše návrhy programu. Své nápady by mohla přinést, ale stále nemůže, také jinde a jindy nápady překypující tetina Dada.
 10. Návrhy na promočení dalších absolventů už začala přijímat tetina Jana. Přednost mají opravdoví nadšenci!
 11. Další zasedání vědecké rady je předběžně navrženo na 4. dubna, (nebo 18. dubna, dle dohody).
FIS CIS ! STRÉC NEC (77)

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 2. 2016

 1. Zprvu se hovořilo o chorobách a úrazech, což nelze považovat za zahájení.
 2. Toho se ujal přišedší stréc Mottl obvykló obrovskó siló.
 3. Zahraničním strécům, jakož i slavným strécům a tetinám dříve aktivnějším, bude zaslána mimořádná pozvánka a oznámení o jejich žádoucí přítomnosti na 45. SETKÁNÍ. Kostru této písemnosti umně zhotoví stréc NEC, stréc Klapetek tuto naplní půvabným tělem a tetina Koňárková ji okrášlí historickým kulatým razítkem. Překlady do cizích jazyků zajistí stréc Polanský, na adresy rozešle stréc Papež.
 4. Zádrhelem této spěšné akce se může stát neexistence správných adres, které se mají nacházet v archivu. Najdou-li se, bude nutno doufat, že se adresáti neodstěhovali jinam, nebo neodešli vůbec!
 5. Stréc Pepa NEC požádal, aby byl pro ztrátu důvěry zbaven úřadu strážce archivu. Nebylo mu vyhověno.
 6. Důležitým bodem jednání se stalo, zda SETKÁNÍ zůstane v Juliánově, nebo se přemístí do Králova Pole. Je nutno, aby se vyjádřili i zbývající, nepřítomní radní a to do dvou dnů!!!
 7. Neozvou-li se včas, bude současný poměr sil pro Semilasso (7 : 3) považován za právoplatný.
 8. Milanu Skřebskému, který ze zdravotních důvodů odmítá opustit Děl.dům, slibuje stréc Polanský odvoz autem do Semilassa a zpět.
 9. Stréc Badura široce rozvedl potřebu objednání autobusu pro přepravu stréců a tetin z Bojanovic a vzal si to na starost.
 10. Příští vědecká rada se bude konat v pondělí 21. 3. 2016! Pro notoricky nepřítomné napsáno tučným písmem!
S pozdravem FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 8. 2. 2016

 1. Jednání zahájil prorechtor stréc Mottl prohlášením, že se bude projednávat jen jeden bod a to návrh na změnu sálu pro 45. SETKÁNÍ.
 2. Mělo by to být letos slavnostnější a v reprezentativnějším prostředí a protože tetina Saša už byla předběžně jednat v Semilasse a sjednala poměrně rozumnou cenu, zdálo se být rozhodnuto.
 3. Našli se ale i odpůrci stěhování a tak se rozvinula bohatá diskuze v níž byly vyzvedávány klady a zápory obou sálů, dosavadního Dělnického domu v Juliánově a navrženého Semilassa v Králově Poli. Debata proběhla kultivovaně, nedošlo k žádným násilným činům. V hlasování byli odpůrci (Káňa a Nečas) poraženi 7 : 2.
 4. Rozhodnuto ještě ale není, nepřítomní radní jsou tímto vyzváni, aby svými hlasy podpořili tu, či onu stranu.
 5. Přidaným bodem jednání byl program SETKÁNÍ, ale v nepřítomnosti omluveného, nemocného stréca Cedidly se jen mudrovalo na dané téma. Padaly poměrně nereálné návrhy, které, v případě schválení, budou vyžadovat značné diplomatické úsilí delegovaných radních.
 6. Stréci Papež a Káňa byli pověřeni vypracováním seznamu kdysi aktivních známých stréců a tetin, kterým budou k slavnému 45. SETKÁNÍ poslány zvací dopisy a pozvánky.
 7. Poněkud deprimujícím hovorem o stavu strécovské pokladny bylo jednání vědecké rady ukončeno.
 8. Příští mudrování v badatelně Panoptika bylo předběžně domluveno buď na 22., nebo 29. února.
 9. Přesné datum upřesní tetina Ilona SMS.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z POSLEDNÍ LETOŠNÍ VĚDECKÉ RADY 1. 12. 2015

 1. Poslední letošní zasedání vědecké rady se konalo v badatelně Moravské vinotéky stréca Adámka a proběhlo v ryzím strécovském duchu, jak by se jistě líbilo strécu rechtorovi Rudovi toho času na nebesích.
 2. Přednosta ústavu strécovské filozofie stréc Klapetek přednesl zásadní projev hodný zaznamenání, bohužel nikdo z přítomných nebyl znalý těsnopisu.
 3. Na 44. Setkání měl být ověnčen titulem profesor stréc L. Káňa, člen první historické vědecké rady z r. 1971, musel však tehdy sloužit múze a tak se akt konal v tomto náhradním termínu. Chybějící fanfáry nahradil proslovem stréc Mottl a hned poté následoval osobitý děkovný projev nového profesora.
 4. Na Setkání měl být také vyznamenán řádem strécovské sily stréc J. Lazar. Dodatečným předáním řádu byl pověřen stréc Mrňa.
 5. Strécu Komosnému k narozeninám, lehce opožděně předá blahopřejný Liszt stréc Badura.
 6. Další bod zasedání bylo téma změny sálu pro 45. Setkání. V Brně ale není důstojný sál, který by splňoval náročné požadavky (dostupnost, parkoviště a j.) a aby současně nepřekročil skromný rozpočet VUST. O problému ještě budeme jednat, ale pravděpodobně zbytečně.
 7. Zkušenosti z letošního Setkání budou probrány až na únorovém zasedání rady, pro předvánoční náladu se některá témata jevila jako mírně kontraverzní.
 8. Stréc Adámek se jako hostitel opět osvědčil, cena za občerstvení byla přiměřená příjemnému naladění stréců a tetin.
S přáním Veselých Vánoc a Nového roku se pro letošek loučí STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 12. 10. 2015

Už dlouho se nepodařilo tak zaplnit zasedací sál jak tentokrát. Chyběli jen omluvení nemocní a tradičně – vyučující stréc Wíťa N. Je vidět, že stréci a tetiny berou své úkoly s obrovskou silou a zodpovědně.

Zdá se, že všechny body, a že jich nebylo málo, jsou splněny.

Jára Kramář předal tetině Iloně slosovatelné vstupenky,
15 nově vytištěných slavných Almanachů je připraveno v Bekrosu,
Almanachy 2 díl, má v pohotovosti stréc Skřebský,
Diáře 2016 se právě dokončují v Bekrosu, stejně tak i tři blahopřejné listiny,(ke kterým Jára slíbil dodat i desky). Tyto budou předány oslavencům při příležitosti SETKÁNÍ na rechtorátě.

Veškeré tiskoviny slíbila dodat strécovská firma Bekros do D. D. do 17 hodin. Kdyby nastala strécovská situace, je v pohotovosti tetina Saša se svým rychlým vozidlem.

Na všech stolech bude text slavné hymny stréca Hniličky. Texty dodal stréc Vojta P.

Závěrem nastala slavnostní chvíle, pověřeni akademickou hodností byli noví docenti stréci Vojta Polanský a Libor Mrňa, profesorem se stal člen první historické vědecké rady (1971), stréc Laďa Káňa.

Nakonec perlička! Už víme termín 45. SETKÁNÍ v roce 2016 ! Bude to v sobotu 15. října.

FIS CIS ! KOSTKY JSOU VRŽENY ! NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 5. 10. 2015

Úvodním zlatým hřebem zasedání byla doprava „invalidního" stréca Badury na naše důležité mudrování. (Jedna ruka dlouhodobě nepohyblivá přemírou sportování, druhá pokousaná vlastním psem).

Následovalo razítkování a podepisování listin k řádům a úřadům. Razítkovaní bude dokončeno 12. října, až tetina Jana donese kulaté razítko.(Tentokrát omluvena z účasti). Slova se nezadržitelně zmocnila tetina Saša a spolu se strécem Badurou začali detailně rozepisovat pořadí projevů a rozdávat je řečníkům. (Podrobný rozpis slíbila rozeslat samostatně).

Dále bylo slovo uděleno tetině Mrkvicové. Radním bylo sděleno, co vše bude v igelitkách pro šest výherců v nové akci, SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY.

Na zasedání vědecké rady chybělo několik neomluvených stréců a byla nastolena otázka, k čemu jsou tyto zápisy z jednání, když je tito, buď nečtou, nebo neuchovají v paměti. Datum zasedání tam bylo uvedeno dvakrát a tučným písmem. Tetina Ilona se jejich paměť spolehla a neposlala obvyklé svolávací SMS. Už se to nebude opakovat, SMS na příští pondělí 12. října pošle. Poslední VR před Setkáním je v PONDĚLÍ 12. října !

Ve volné rozpravě se ještě ozvalo doporuční společensky vhodného oblečení a zkoumán byl počet talárů. I přes snižující se počet radních, zdá se, že jich bude málo. Kdo má svůj, nebo může zajistit, neváhej!

Stejně jako v minulých létech, je nutno zajistit nejen nachystání výzdoby jeviště, ale i její likvidaci den poté. Kromě věčně mladého stréca Skřebského by to měli být i svižní mladíci: W. Novák, L. Mrňa a další. (Loni se pomoci Milanovi ochotně ujal Jára Kramář a jistě rád zasáhne i letos).

Poslední vědecká rada před 44. SETKÁNÍM, kde se bude razítkovat, podepisovat a rozdávat poslední pokyny, bude příští týden v pondělí 12. října v 16 hodin!

FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 21. 9. 2015

Strécovské SETKÁNÍ se blíží a výkon vědecké rady nabírá na tempu. I přes onemocnění několika význačných radních (Badura,Šimíček), se daří v předstihu plnit důležité úkoly. Diáře a vstupenky jdou do tisku, suvenýry CD už mají hotové obaly a stréc Jára Kramář předal Víťovi Papežovi natištěné pozvánky k rozeslání. Obvyklé strécovské situace se zatím daří držet v rozumných mezích.
 1. Zasedání zahájil stréc Mottl značně vyčerpaný zkouškami, natáčením a koncerty filhrmonie.
 2. Stréc Mrňa předvedl na zdi badatelny svítivý laserový znak, který možná bude krášlit výzdobu sálu na letošním Setkání. Tetina Saša pro jistotu zajistila natištění znaku na plátno, jeviště Dělnického domu prodělalo prý nějaké změny a nás nesmí nic zaskočit.
 3. 7. října se bude konat v sále DD vzpomínkový večer na stréca J. Prudila. Delegace radních to využije ke kontrole jeviště.
 4. Tetina Barča roz. Zavadilová předložila dlouhý seznam věcí z pozůstalosti stréca rechtora k uložení do archivu a do budoucí Síně slávy FMS.
 5. Shromáždění obsahu šesti tašek–cen, (nová akce slosování vstupenek), má na starosti tetina Saša.
 6. Stréc Klapetek poskytl přítomným rychlokurz rétoriky, když působivě přednesl tři projevy, nově upravené do krásy,(nikoli však do délky). K jejich přednesení byli určeni stréci: 1. Mottl, 2. Klapetek, 3. Polanský.
 7. Cenu Josefa Blahy letos získá tetina Šlapanská za nevšední zásluhy o brněnský kulturní život.
 8. Opět po létech budou na stolech texty strécovské hymny, aby se přítomní stréci a tetiny mohli přidat ke zpěvu. K natištění textů se nabídla tetina Saša.
Do 44. Setkání se vědecká rada sejde ještě dvakrát. 5. října bude generálka,(čtení textů) a 12. října se účastní pouze radní pověření k podpisu diplomů a dalších úředních listin.

Sepsal STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 24. 8. 2015

  Z úvodní dosti zmatené diskuze, kdy křížem krážem mluvilo několik radních současně, zachytil sluch zapisovatele následující:
 1. Stréc Kramář (nepřítomen), nedodal dosud kalkulaci ceny na dotisk almanachů. Do následujících let jich bude potřeba víc, ale pro letošek by mohlo stačit 15 - 20.
 2. Strécovská kasa na tom, oproti minulým létům, není nejlépe. Bohatí sponzoři vymírají.
 3. Cena CD suvenýrů je přijatelná a stréc Polanský nabídl jejich sponzorování. Už se na nich pracuje a bude jich 250 ks.
 4. Stréc Polanský nahlásil, že program bude probíhat tak, jak ho nahlásil na minulé VR, s časem vystoupení se dá podle potřeby pracovat.
 5. Stréc Badura přečetl seznam budoucích nositelů řádů a úřadů. Členové vědecké rady si řády udělí na posledním zasedání.
 6. Přečetl také seznam členů současné rady a slíbil dodání správci WWWíťovi, který stránky, po letním spánku, uvede do vzorného stavu.
 7. Na posledním zasedání se uskuteční generální zkouška ve čtení projevů, aby nedocházelo k trapným strécovským situacím.
 8. Stréc Nečas byl pověřen zajištěním zahájení tisku vstupenek (250) a zjištění ceny tisku Almanachů ve strécovské tiskárně Bekros.
 9. Tvůrčí trio stréců: Nečas, Klapetek, Šváb, ohlásilo, že Diář 2016 je připraven do tisku.
 10. O ceně Josefa Blahy se uvažovalo, že nebude letos udělena, přesto však byl nalezen stréc, který si ji zaslouží. Jméno je zatím v důvěrném jednání.
 11. V programu by mohl krátce vystoupit i strážmistr Ambrož a to buď letos, nebo v následujícím roce.
 12. Stréc Klapetek byl pověřen upřesněním zvací listiny pro budoucí absolventy a sepsáním moudrého odstavce na zadní stranu pozvánky. Bylo navrženo motto pozvánky od MUStr. Františka Vymazala.

  „Šťastný člověk, kdo našel dobrou společnost."

  Na dalších stranách pozvánky budou, s použitím sledovance spolupracovat stréci Cedidla a Polanský. Do příští VR by měla být připravena k rozeslání.
 13. Příští zasedání vědecké rady bylo určeno na 21. září. Účast nutná!
O mnoha dalších bodech se jednalo, ale nebyly trestuhodně zaznamenány.

Kaje se STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 6. 2015

 1. Zasedání zahájil stréc Badura, neb stréc Mottl se, omluven, zpozdí. Filharmonie natáčí.
 2. Dohodnuto. Příchozí na Setkání bude vítat STUPAVA a její členové budou promočeni.
 3. S budoucím nositelem ceny Josefa Blahy (V.V.) možnost ocenění slíbil projednat, již přítomný, stréc Mottl.
 4. Seznam budoucích absolventů ještě není uzavřený. Několik jmen dodají stréci Polanský a Mrňa. Tetina Barča roz. Zavadilová zatím nereaguje a hodlá si asi vzpomenout týden před Setkáním. Navštívit ji a vysvětlit potřebné, slíbil před časem stréc Skřebský.
 5. Rada schválila program navržený strécem Vojtou P. a byl už zanesen do prvního sledovance pohotového stréca Cedidly.
 6. Stréc Vojta Polanský převzal úřad promótora spolu se slavnou trumpetou Štěpána Mátla a předvedl se přítomným ve svém slavnostním taláru. Je zřejmé, že se stane chloubou nastoupené vědecké rady.
 7. Návrh slosovatelné vstupenky byl schválen a je v Bekrosu připraven do tisku. Na složení výher začneme pracovat po prázdninách.
 8. Kromě tradičního Diáře bude suvenýrem slavné CD z 25. výročí FMS. Rozmnožení CD mají na starosti radní Ilona K. a Václav B. Originální CD k okopírování neochotně zapůjčil pisatel těchto řádků.
 9. K tanci bude hrát,(jak už bylo několikrát oznámeno), WraaDap Band stréca Treblíka.
 10.  
 11. Těsně před ukončením zasedání přikvačil stréc Klapetek a hned se zapojil do diskuze o změnách značení úřadů ve vědecké radě.
 12. Někteří radní se rozloučili a odebrali se trávit zaslouženou dovolenou, jiní budou i o prázdninách pracovat na úkolech, které nestačili splnit, (viz zápisy z minulých VR).
 13. Sejdeme se opět na konci prázdnin v pondělí 24. srpna. Ještě jednou výrazněji: V pondělí 24. srpna.


S přáním OBROVSKÉ SILY STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 18. 5. 2015

  I když do letošního Setkání zbývá ještě hodně času, přítomní radní se do řešení úkolů pustili s obrovskou silou.
 1. V předsálí bude s největší pravděpodobností hrát opět cimbálka Stupava. Mluví pro ni kvalita, mladistvý vzhled a cena. Druhý návrh, trio stréca Marečka neprošel z mnoha důvodů. Bez honoráře nehraje, na Setkání nechodí, (dokonce si nepřišel ani pro úřad docenta), příspěvky neplatí a hrozí nebezpečí, že by se na poslední chvíli omluvil. Tetina Saša slíbila, že s ním promluví, zda by vůbec měl o hraní zájem.
 2. Uvádění celého večera je vyřešeno k radosti stréca Cedidly. V jeho náročném díle mu bude ku pomoci, jako řečník a inspicient stréc Vojta Polanský.
 3. Návrhy na program:
  1. Přerovská skupina violoncell nezískala potřebný počet hlasů.
  2. Vystoupení Nostalgia Q. bude přesunuto na 45. Setkání, které bude celé vedeno v duchu historických Setkání. (Strécovská beseda atd.)
  3. Nejvhodnější se jeví Old Boys Poutníků, které se částečně skládá z věrných stréců věnujících se propagaci textů stréca J. Prudila.
 4. O návrzích na udělení ceny J. Blahy se bude ještě jednat, ale není vyloučeno, že se s ní bude více šetřit. (Loni jsme udělili dvě).
 5. Jako hlavní suvenýr, kromě tradičního Diáře, by mohlo být nádherné CD z 20. Setkání, které je celé doprovázeno hlasem stréca Vladimíra Fuxe.
 6. Po programu bude čas chystající se kapely využit pro vylosování deseti vstupenek. Výherci obdrží igelitku s díly stréců a tetin, trika a skleničky se znakem, atd. O obsahu igelitky se ještě jedná.
 7. Obavu, že dotištění dalších almanachů pro absolventy vyčerpá strécovskou pokladnu, rozptýlil stréc Jára Kramář-Bekros přislíbením strécovské ceny.
 8. Poděkováním za pohotové a kvalitní strécovské rozloučení se Štěpánem Mátlem, byli oceněni, tetina Růžičková a stréci Šimíček, Polanský a Klapetek.
 9. K tanci a poslechu bude letos od 22 do 24 hodin hrát WraaDap Band ze Smetanky, stréca Treblíka.
 10. Ve Webových stránkách bude provedena změna v seznamu členů vědecké rady. Změnu zajistí stréci Badura a Wíťa Novák. Zápisy na webu budou do budoucna sloužit jen pro potřebu VR.
 11. Nejbližší zasedání vědecké rady bude v pondělí 1. června.


S povzdechem, že zápisy z jednání jsou čím dál obtížnější, končí STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 20. 4. 2015

 1. Ještě než se sešla celá rada, pustili se do sjednocování názorů na seznam absolventů stréci Papež a Káňa. Navzdory složitosti problému kvalita diskutujících stréců je zárukou, že konečné řešení bude v dobrých rukou.
 2. Finanční dopisy bude letos ještě původním systémem řešit Víťa Papež a apeluje na nepřítomného stréca Klapetka, aby ještě tento týden předal dopis naší tiskárně BEKROS.
 3. Do vědecké rady byli jednohlasně zvoleni stréci Mrňa a Polanský a tito se hned chopili svých úřadů.
 4. K rozloučení se strécem Štěpánem Mátlem se dostaví přítomní radní dle svých možností. Zajištění hudebního programu se ochotně ujali stréci Šimíček a Polanský.
 5. Názory na hlavní program letošního Setkání se sjednotily v tom, že vzhledem k převažující věkové hladině stréců a tetin, zvítězí v hlasování osvědčený Nostalgia Q. Přerovská skupina cellistů navržená strécem Cedidlem, aniž by byla zpochybněna jejich mezinárodní kvalita, byla by příliš rockově zaměřená pro konservativní publikum. Omladit vystupující a současně i posluchače je dlouhodobý proces na který nám asi nezbývá čas.
 6. Návrh stréca Šimíčka na prokládání hudby vybranými částmi z díla Vladimíra Fuxe je zajímavý a bude dost záležet na tom co se podaří vhodného vybrat. Přidat k tomuto programu ještě něco podobného o Štěpánu Mátlovi by asi bylo správné, hrozí však nebezpečí, že se z veselého setkání muzikantů stane tryzna za zemřelé. Možná by bylo vhodnější pověřit vzpomínkou na význačné stréce Milana Klapetka.
 7. Po třech letech, kdy hrál k tanci MR SWING a třech letech s JAZZ ARCHIVEM, docházi opět ke změně orchestru. V jednání je mládím hýřící WraaDap Band ze Smetenky stréca Zdeňka Treblíka.
 8. Jednání rady probíhalo, jako obvykle v rušném tvůrčím duchu, až asertivita radních hrozila chvílemi přerůst v nasertivitu. V tom vynikal dlouhé měsíce nezvěstný stréc Čeněk Č., mistr tématických odboček.


Porada skončila v dobrém strécovském rozpoložení v 18 hodin vyhlášením nejbližích termínů. Sejdeme se opět 18. května a 1. června.
FIS CIS STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 23. 3. 2015

Ještě před obvyklým zahájením bylo popřáno k 76. dosažený létům zapisovateli těchto jednání. Stréc Cedidla přednesl vznosný oslavný verš a po přípitku a předání darů se ujal slova stréc Mottl.
  Byly přečteny body budoucího jednání v následujícím pořadí:
 1. Je vážně míněno označení stínových stréců a tetin? ANO. Radou schváleno.
 2. Vědecká rada bude doplněna o stréca Káňu a po domluvě i o nového pedéla Libora Mrňu, (úřad s ním projedná stréc Papež.)
 3. Stréc Káňa převzal flash obsahující vše, co jako stín stréca Papeže bude potřebovat. Oba se domluví pomocí internetu.
 4. Radní: Skřebský, Koňárková a Mrkvicová navštíví Komerční banku za účelem sjednání výhodnějších podmínek.
 5. Jak bylo dostatečně projednáno na minulé VR, finanční dopis připraví stréci Nečas a Klapetek. Do textu budou vloženy podrobnosti týkající se tomboly a nákladů na pořádání Setkání.
 6. Stréc Pepa Nec předložil návrh nového znaku pro výzdobu jeviště(viz obr.). Starý se obtížně instaluje a váhou ohrožuje úřadující VR a hudebníky.
 7. Stréc Cedidla nabídl radě vrcholné číslo programu Smyčcový Q.
 8. Stréc Šimíček se vyhradil proti živelnému muzicírování na Setkání, což se nesetkalo s plným pochopením. V historii Setkání byla strécovská iniciativa naopak vítána.
 9. Do programu by měla být vtažena tetina Dada a její studenti nastudováním slavného tradičního sboru „Záchodové mísy". Očekáváme reakci, k lítosti přítomných, opět nepřítomné tetiny.
 10. Kromě strécovských triček, které odborně a široce řeší tetina Saša, byly navrženy dříve úspěšné kšandy se znakem University.
 11. K programu se zasvědceně vyjádřil i stréc Laďa Káňa.
 12. Nejvýše by měl být oceněn stréc Broda. (To už bylo schváleno minule.)
 13. V dostatečném předstihu by měly být zajištěny dvě hostesky k Strécovici.
 14. Dlouhodobě chystaný Řád Rudy Zavadila hodlá zajistit stréc Skřebský. (Hlavní důvod, ocenit řádem stréca Fuxe, bohužel pominul).
 15. Na příští VR pozve stréc Papež nového radního – pedéla L. Mrňu.
 16. Ta se bude konat 20. dubna v 16.30 na obvyklém místě.


UF! Tentokrát to bylo obtížnější, než obvykle. STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 23. 2. 2015

 1. Protože se stréc Mottl, prorechtor pro záležitosti rechtorské chystal na zájezd filharmonie do Ománu a přišel o chvíli později, zahájil v 16.30 mudrování vědecké rady jeho stínový prorechtor stréc Badura.
 2. Jedním z důležitých bodů bylo právě jmenování stínových stréců a tetin. V bouřlivé debatě, kdy mluvil hlasitě každý s každým, byli jmenováni tito stréci a tetiny:
  1. Prorechtor stréc Mottl - stínový úřad za rechtora R. Zavadila.
  2. Prorechtor stréc Badura - 2. stínový úřad za rechtora R. Zavadila.
  3. O zastoupení nenahraditelného stréca Fuxe se pokusí stínoví stréci Klapetek a Nečas a budou se také stínit navzájem.
  4. Stínovým strécem stréca Papeže byl jmenován staronově nastoupivší Laďa Káňa-Osvald, a to kromě funkce pedéla, která zatím zůstává v jednání. Víťa zaučí svůj stín dle vlastní úvahy.
  5. Stínová tetina Mrkvicová a stréc Badura, budou stínit Milana Skřebského a pomáhat mu v nelehkých funkcích správce výzdob, suvenýrů a hlavy kvestorátu.
  6. Stínovou tetinou Ilony Koňárkové je Jana Putnová.
  7. Stréc Cedidla bude mít svůj stín v druhém moderátovi strécovi Vojtěchu Polanském, který ale o tom zatím neví.
  8. Stréc Jára Kramář učiní svým stínem svého bratra Viktora, který může být pro tento úřad promočen.
  O potřebnosti dalších stínových radních se bude rozhodovat později.
 3. Milan Klapetek oznámil, že kondolenční dopis rodině Fuxové by řádně odeslán včetně přiložené DVD s fotografiemi.
 4. Jak je z výše uvedeného zřejmé, do úřadu nastoupil stréc Laďa Káňa, člen 1. vědecké rady (1971) a hned byl pověřen náročnými úkoly.
 5. Pro doplnění vědecké rady mladšími ročníky byli vyhledáni někteří vhodní stréci a tetiny. K jednání s nimi byli pověřeni ti, kteří je navrhli k promočení. Zprávu podají na příští VR.
 6. Stréci Kramář a Nečas podali návrh na slosovatelné vstupenky pro příští Setkání. Grafický návrh stréc NEC, výroba BEKROS.
 7. Všichni radní byli vyzváni, aby hledali vhodného stréca do úřadu PEDÉLA. Ten pak bude s úřadem seznámen, ze zdravotních důvodů odstupujícím strécem Papežem.
 8. Nejbližší zasedání rady bude 23. března v 16.30 v aule Panoptika.
Všichni přítomní, omluvení i neomluvení nepřítomní, posílají svou virtuální obrovskou strécovskou sílu do nemocnice za svým oblíbeným strécem Papežem. Víťo bojuj! Potřebujeme Tě a máme Tě rádi!

Druhý den, po probuzení zapsal stréc NEC.

 

ARCHIV ZÁPISŮ VĚDECKÉ RADY

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz