medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2015

ZÁPIS Z POSLEDNÍ LETOŠNÍ VĚDECKÉ RADY 1. 12. 2015

 1. Poslední letošní zasedání vědecké rady se konalo v badatelně Moravské vinotéky stréca Adámka a proběhlo v ryzím strécovském duchu, jak by se jistě líbilo strécu rechtorovi Rudovi toho času na nebesích.
 2. Přednosta ústavu strécovské filozofie stréc Klapetek přednesl zásadní projev hodný zaznamenání, bohužel nikdo z přítomných nebyl znalý těsnopisu.
 3. Na 44. Setkání měl být ověnčen titulem profesor stréc L. Káňa, člen první historické vědecké rady z r. 1971, musel však tehdy sloužit múze a tak se akt konal v tomto náhradním termínu. Chybějící fanfáry nahradil proslovem stréc Mottl a hned poté následoval osobitý děkovný projev nového profesora.
 4. Na Setkání měl být také vyznamenán řádem strécovské sily stréc J. Lazar. Dodatečným předáním řádu byl pověřen stréc Mrňa.
 5. Strécu Komosnému k narozeninám, lehce opožděně předá blahopřejný Liszt stréc Badura.
 6. Další bod zasedání bylo téma změny sálu pro 45. Setkání. V Brně ale není důstojný sál, který by splňoval náročné požadavky (dostupnost, parkoviště a j.) a aby současně nepřekročil skromný rozpočet VUST. O problému ještě budeme jednat, ale pravděpodobně zbytečně.
 7. Zkušenosti z letošního Setkání budou probrány až na únorovém zasedání rady, pro předvánoční náladu se některá témata jevila jako mírně kontraverzní.
 8. Stréc Adámek se jako hostitel opět osvědčil, cena za občerstvení byla přiměřená příjemnému naladění stréců a tetin.
S přáním Veselých Vánoc a Nového roku se pro letošek loučí STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 12. 10. 2015

Už dlouho se nepodařilo tak zaplnit zasedací sál jak tentokrát. Chyběli jen omluvení nemocní a tradičně – vyučující stréc Wíťa N. Je vidět, že stréci a tetiny berou své úkoly s obrovskou silou a zodpovědně.

Zdá se, že všechny body, a že jich nebylo málo, jsou splněny.

Jára Kramář předal tetině Iloně slosovatelné vstupenky,
15 nově vytištěných slavných Almanachů je připraveno v Bekrosu,
Almanachy 2 díl, má v pohotovosti stréc Skřebský,
Diáře 2016 se právě dokončují v Bekrosu, stejně tak i tři blahopřejné listiny,(ke kterým Jára slíbil dodat i desky). Tyto budou předány oslavencům při příležitosti SETKÁNÍ na rechtorátě.

Veškeré tiskoviny slíbila dodat strécovská firma Bekros do D. D. do 17 hodin. Kdyby nastala strécovská situace, je v pohotovosti tetina Saša se svým rychlým vozidlem.

Na všech stolech bude text slavné hymny stréca Hniličky. Texty dodal stréc Vojta P.

Závěrem nastala slavnostní chvíle, pověřeni akademickou hodností byli noví docenti stréci Vojta Polanský a Libor Mrňa, profesorem se stal člen první historické vědecké rady (1971), stréc Laďa Káňa.

Nakonec perlička! Už víme termín 45. SETKÁNÍ v roce 2016 ! Bude to v sobotu 15. října.

FIS CIS ! KOSTKY JSOU VRŽENY ! NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 5. 10. 2015

Úvodním zlatým hřebem zasedání byla doprava „invalidního" stréca Badury na naše důležité mudrování. (Jedna ruka dlouhodobě nepohyblivá přemírou sportování, druhá pokousaná vlastním psem).

Následovalo razítkování a podepisování listin k řádům a úřadům. Razítkovaní bude dokončeno 12. října, až tetina Jana donese kulaté razítko.(Tentokrát omluvena z účasti). Slova se nezadržitelně zmocnila tetina Saša a spolu se strécem Badurou začali detailně rozepisovat pořadí projevů a rozdávat je řečníkům. (Podrobný rozpis slíbila rozeslat samostatně).

Dále bylo slovo uděleno tetině Mrkvicové. Radním bylo sděleno, co vše bude v igelitkách pro šest výherců v nové akci, SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY.

Na zasedání vědecké rady chybělo několik neomluvených stréců a byla nastolena otázka, k čemu jsou tyto zápisy z jednání, když je tito, buď nečtou, nebo neuchovají v paměti. Datum zasedání tam bylo uvedeno dvakrát a tučným písmem. Tetina Ilona se jejich paměť spolehla a neposlala obvyklé svolávací SMS. Už se to nebude opakovat, SMS na příští pondělí 12. října pošle. Poslední VR před Setkáním je v PONDĚLÍ 12. října !

Ve volné rozpravě se ještě ozvalo doporuční společensky vhodného oblečení a zkoumán byl počet talárů. I přes snižující se počet radních, zdá se, že jich bude málo. Kdo má svůj, nebo může zajistit, neváhej!

Stejně jako v minulých létech, je nutno zajistit nejen nachystání výzdoby jeviště, ale i její likvidaci den poté. Kromě věčně mladého stréca Skřebského by to měli být i svižní mladíci: W. Novák, L. Mrňa a další. (Loni se pomoci Milanovi ochotně ujal Jára Kramář a jistě rád zasáhne i letos).

Poslední vědecká rada před 44. SETKÁNÍM, kde se bude razítkovat, podepisovat a rozdávat poslední pokyny, bude příští týden v pondělí 12. října v 16 hodin!

FIS CIS STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 21. 9. 2015

Strécovské SETKÁNÍ se blíží a výkon vědecké rady nabírá na tempu. I přes onemocnění několika význačných radních (Badura,Šimíček), se daří v předstihu plnit důležité úkoly. Diáře a vstupenky jdou do tisku, suvenýry CD už mají hotové obaly a stréc Jára Kramář předal Víťovi Papežovi natištěné pozvánky k rozeslání. Obvyklé strécovské situace se zatím daří držet v rozumných mezích.
 1. Zasedání zahájil stréc Mottl značně vyčerpaný zkouškami, natáčením a koncerty filhrmonie.
 2. Stréc Mrňa předvedl na zdi badatelny svítivý laserový znak, který možná bude krášlit výzdobu sálu na letošním Setkání. Tetina Saša pro jistotu zajistila natištění znaku na plátno, jeviště Dělnického domu prodělalo prý nějaké změny a nás nesmí nic zaskočit.
 3. 7. října se bude konat v sále DD vzpomínkový večer na stréca J. Prudila. Delegace radních to využije ke kontrole jeviště.
 4. Tetina Barča roz. Zavadilová předložila dlouhý seznam věcí z pozůstalosti stréca rechtora k uložení do archivu a do budoucí Síně slávy FMS.
 5. Shromáždění obsahu šesti tašek–cen, (nová akce slosování vstupenek), má na starosti tetina Saša.
 6. Stréc Klapetek poskytl přítomným rychlokurz rétoriky, když působivě přednesl tři projevy, nově upravené do krásy,(nikoli však do délky). K jejich přednesení byli určeni stréci: 1. Mottl, 2. Klapetek, 3. Polanský.
 7. Cenu Josefa Blahy letos získá tetina Šlapanská za nevšední zásluhy o brněnský kulturní život.
 8. Opět po létech budou na stolech texty strécovské hymny, aby se přítomní stréci a tetiny mohli přidat ke zpěvu. K natištění textů se nabídla tetina Saša.
Do 44. Setkání se vědecká rada sejde ještě dvakrát. 5. října bude generálka,(čtení textů) a 12. října se účastní pouze radní pověření k podpisu diplomů a dalších úředních listin.

Sepsal STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 24. 8. 2015

  Z úvodní dosti zmatené diskuze, kdy křížem krážem mluvilo několik radních současně, zachytil sluch zapisovatele následující:
 1. Stréc Kramář (nepřítomen), nedodal dosud kalkulaci ceny na dotisk almanachů. Do následujících let jich bude potřeba víc, ale pro letošek by mohlo stačit 15 - 20.
 2. Strécovská kasa na tom, oproti minulým létům, není nejlépe. Bohatí sponzoři vymírají.
 3. Cena CD suvenýrů je přijatelná a stréc Polanský nabídl jejich sponzorování. Už se na nich pracuje a bude jich 250 ks.
 4. Stréc Polanský nahlásil, že program bude probíhat tak, jak ho nahlásil na minulé VR, s časem vystoupení se dá podle potřeby pracovat.
 5. Stréc Badura přečetl seznam budoucích nositelů řádů a úřadů. Členové vědecké rady si řády udělí na posledním zasedání.
 6. Přečetl také seznam členů současné rady a slíbil dodání správci WWWíťovi, který stránky, po letním spánku, uvede do vzorného stavu.
 7. Na posledním zasedání se uskuteční generální zkouška ve čtení projevů, aby nedocházelo k trapným strécovským situacím.
 8. Stréc Nečas byl pověřen zajištěním zahájení tisku vstupenek (250) a zjištění ceny tisku Almanachů ve strécovské tiskárně Bekros.
 9. Tvůrčí trio stréců: Nečas, Klapetek, Šváb, ohlásilo, že Diář 2016 je připraven do tisku.
 10. O ceně Josefa Blahy se uvažovalo, že nebude letos udělena, přesto však byl nalezen stréc, který si ji zaslouží. Jméno je zatím v důvěrném jednání.
 11. V programu by mohl krátce vystoupit i strážmistr Ambrož a to buď letos, nebo v následujícím roce.
 12. Stréc Klapetek byl pověřen upřesněním zvací listiny pro budoucí absolventy a sepsáním moudrého odstavce na zadní stranu pozvánky. Bylo navrženo motto pozvánky od MUStr. Františka Vymazala.

  „Šťastný člověk, kdo našel dobrou společnost."

  Na dalších stranách pozvánky budou, s použitím sledovance spolupracovat stréci Cedidla a Polanský. Do příští VR by měla být připravena k rozeslání.
 13. Příští zasedání vědecké rady bylo určeno na 21. září. Účast nutná!
O mnoha dalších bodech se jednalo, ale nebyly trestuhodně zaznamenány.

Kaje se STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 29. 6. 2015

 1. Zasedání zahájil stréc Badura, neb stréc Mottl se, omluven, zpozdí. Filharmonie natáčí.
 2. Dohodnuto. Příchozí na Setkání bude vítat STUPAVA a její členové budou promočeni.
 3. S budoucím nositelem ceny Josefa Blahy (V.V.) možnost ocenění slíbil projednat, již přítomný, stréc Mottl.
 4. Seznam budoucích absolventů ještě není uzavřený. Několik jmen dodají stréci Polanský a Mrňa. Tetina Barča roz. Zavadilová zatím nereaguje a hodlá si asi vzpomenout týden před Setkáním. Navštívit ji a vysvětlit potřebné, slíbil před časem stréc Skřebský.
 5. Rada schválila program navržený strécem Vojtou P. a byl už zanesen do prvního sledovance pohotového stréca Cedidly.
 6. Stréc Vojta Polanský převzal úřad promótora spolu se slavnou trumpetou Štěpána Mátla a předvedl se přítomným ve svém slavnostním taláru. Je zřejmé, že se stane chloubou nastoupené vědecké rady.
 7. Návrh slosovatelné vstupenky byl schválen a je v Bekrosu připraven do tisku. Na složení výher začneme pracovat po prázdninách.
 8. Kromě tradičního Diáře bude suvenýrem slavné CD z 25. výročí FMS. Rozmnožení CD mají na starosti radní Ilona K. a Václav B. Originální CD k okopírování neochotně zapůjčil pisatel těchto řádků.
 9. K tanci bude hrát,(jak už bylo několikrát oznámeno), WraaDap Band stréca Treblíka.
 10.  
 11. Těsně před ukončením zasedání přikvačil stréc Klapetek a hned se zapojil do diskuze o změnách značení úřadů ve vědecké radě.
 12. Někteří radní se rozloučili a odebrali se trávit zaslouženou dovolenou, jiní budou i o prázdninách pracovat na úkolech, které nestačili splnit, (viz zápisy z minulých VR).
 13. Sejdeme se opět na konci prázdnin v pondělí 24. srpna. Ještě jednou výrazněji: V pondělí 24. srpna.


S přáním OBROVSKÉ SILY STRÉC NEC.

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 18. 5. 2015

  I když do letošního Setkání zbývá ještě hodně času, přítomní radní se do řešení úkolů pustili s obrovskou silou.
 1. V předsálí bude s největší pravděpodobností hrát opět cimbálka Stupava. Mluví pro ni kvalita, mladistvý vzhled a cena. Druhý návrh, trio stréca Marečka neprošel z mnoha důvodů. Bez honoráře nehraje, na Setkání nechodí, (dokonce si nepřišel ani pro úřad docenta), příspěvky neplatí a hrozí nebezpečí, že by se na poslední chvíli omluvil. Tetina Saša slíbila, že s ním promluví, zda by vůbec měl o hraní zájem.
 2. Uvádění celého večera je vyřešeno k radosti stréca Cedidly. V jeho náročném díle mu bude ku pomoci, jako řečník a inspicient stréc Vojta Polanský.
 3. Návrhy na program:
  1. Přerovská skupina violoncell nezískala potřebný počet hlasů.
  2. Vystoupení Nostalgia Q. bude přesunuto na 45. Setkání, které bude celé vedeno v duchu historických Setkání. (Strécovská beseda atd.)
  3. Nejvhodnější se jeví Old Boys Poutníků, které se částečně skládá z věrných stréců věnujících se propagaci textů stréca J. Prudila.
 4. O návrzích na udělení ceny J. Blahy se bude ještě jednat, ale není vyloučeno, že se s ní bude více šetřit. (Loni jsme udělili dvě).
 5. Jako hlavní suvenýr, kromě tradičního Diáře, by mohlo být nádherné CD z 20. Setkání, které je celé doprovázeno hlasem stréca Vladimíra Fuxe.
 6. Po programu bude čas chystající se kapely využit pro vylosování deseti vstupenek. Výherci obdrží igelitku s díly stréců a tetin, trika a skleničky se znakem, atd. O obsahu igelitky se ještě jedná.
 7. Obavu, že dotištění dalších almanachů pro absolventy vyčerpá strécovskou pokladnu, rozptýlil stréc Jára Kramář-Bekros přislíbením strécovské ceny.
 8. Poděkováním za pohotové a kvalitní strécovské rozloučení se Štěpánem Mátlem, byli oceněni, tetina Růžičková a stréci Šimíček, Polanský a Klapetek.
 9. K tanci a poslechu bude letos od 22 do 24 hodin hrát WraaDap Band ze Smetanky, stréca Treblíka.
 10. Ve Webových stránkách bude provedena změna v seznamu členů vědecké rady. Změnu zajistí stréci Badura a Wíťa Novák. Zápisy na webu budou do budoucna sloužit jen pro potřebu VR.
 11. Nejbližší zasedání vědecké rady bude v pondělí 1. června.


S povzdechem, že zápisy z jednání jsou čím dál obtížnější, končí STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 20. 4. 2015

 1. Ještě než se sešla celá rada, pustili se do sjednocování názorů na seznam absolventů stréci Papež a Káňa. Navzdory složitosti problému kvalita diskutujících stréců je zárukou, že konečné řešení bude v dobrých rukou.
 2. Finanční dopisy bude letos ještě původním systémem řešit Víťa Papež a apeluje na nepřítomného stréca Klapetka, aby ještě tento týden předal dopis naší tiskárně BEKROS.
 3. Do vědecké rady byli jednohlasně zvoleni stréci Mrňa a Polanský a tito se hned chopili svých úřadů.
 4. K rozloučení se strécem Štěpánem Mátlem se dostaví přítomní radní dle svých možností. Zajištění hudebního programu se ochotně ujali stréci Šimíček a Polanský.
 5. Názory na hlavní program letošního Setkání se sjednotily v tom, že vzhledem k převažující věkové hladině stréců a tetin, zvítězí v hlasování osvědčený Nostalgia Q. Přerovská skupina cellistů navržená strécem Cedidlem, aniž by byla zpochybněna jejich mezinárodní kvalita, byla by příliš rockově zaměřená pro konservativní publikum. Omladit vystupující a současně i posluchače je dlouhodobý proces na který nám asi nezbývá čas.
 6. Návrh stréca Šimíčka na prokládání hudby vybranými částmi z díla Vladimíra Fuxe je zajímavý a bude dost záležet na tom co se podaří vhodného vybrat. Přidat k tomuto programu ještě něco podobného o Štěpánu Mátlovi by asi bylo správné, hrozí však nebezpečí, že se z veselého setkání muzikantů stane tryzna za zemřelé. Možná by bylo vhodnější pověřit vzpomínkou na význačné stréce Milana Klapetka.
 7. Po třech letech, kdy hrál k tanci MR SWING a třech letech s JAZZ ARCHIVEM, docházi opět ke změně orchestru. V jednání je mládím hýřící WraaDap Band ze Smetenky stréca Zdeňka Treblíka.
 8. Jednání rady probíhalo, jako obvykle v rušném tvůrčím duchu, až asertivita radních hrozila chvílemi přerůst v nasertivitu. V tom vynikal dlouhé měsíce nezvěstný stréc Čeněk Č., mistr tématických odboček.


Porada skončila v dobrém strécovském rozpoložení v 18 hodin vyhlášením nejbližích termínů. Sejdeme se opět 18. května a 1. června.
FIS CIS STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 23. 3. 2015

Ještě před obvyklým zahájením bylo popřáno k 76. dosažený létům zapisovateli těchto jednání. Stréc Cedidla přednesl vznosný oslavný verš a po přípitku a předání darů se ujal slova stréc Mottl.
  Byly přečteny body budoucího jednání v následujícím pořadí:
 1. Je vážně míněno označení stínových stréců a tetin? ANO. Radou schváleno.
 2. Vědecká rada bude doplněna o stréca Káňu a po domluvě i o nového pedéla Libora Mrňu, (úřad s ním projedná stréc Papež.)
 3. Stréc Káňa převzal flash obsahující vše, co jako stín stréca Papeže bude potřebovat. Oba se domluví pomocí internetu.
 4. Radní: Skřebský, Koňárková a Mrkvicová navštíví Komerční banku za účelem sjednání výhodnějších podmínek.
 5. Jak bylo dostatečně projednáno na minulé VR, finanční dopis připraví stréci Nečas a Klapetek. Do textu budou vloženy podrobnosti týkající se tomboly a nákladů na pořádání Setkání.
 6. Stréc Pepa Nec předložil návrh nového znaku pro výzdobu jeviště(viz obr.). Starý se obtížně instaluje a váhou ohrožuje úřadující VR a hudebníky.
 7. Stréc Cedidla nabídl radě vrcholné číslo programu Smyčcový Q.
 8. Stréc Šimíček se vyhradil proti živelnému muzicírování na Setkání, což se nesetkalo s plným pochopením. V historii Setkání byla strécovská iniciativa naopak vítána.
 9. Do programu by měla být vtažena tetina Dada a její studenti nastudováním slavného tradičního sboru „Záchodové mísy". Očekáváme reakci, k lítosti přítomných, opět nepřítomné tetiny.
 10. Kromě strécovských triček, které odborně a široce řeší tetina Saša, byly navrženy dříve úspěšné kšandy se znakem University.
 11. K programu se zasvědceně vyjádřil i stréc Laďa Káňa.
 12. Nejvýše by měl být oceněn stréc Broda. (To už bylo schváleno minule.)
 13. V dostatečném předstihu by měly být zajištěny dvě hostesky k Strécovici.
 14. Dlouhodobě chystaný Řád Rudy Zavadila hodlá zajistit stréc Skřebský. (Hlavní důvod, ocenit řádem stréca Fuxe, bohužel pominul).
 15. Na příští VR pozve stréc Papež nového radního – pedéla L. Mrňu.
 16. Ta se bude konat 20. dubna v 16.30 na obvyklém místě.


UF! Tentokrát to bylo obtížnější, než obvykle. STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 23. 2. 2015

 1. Protože se stréc Mottl, prorechtor pro záležitosti rechtorské chystal na zájezd filharmonie do Ománu a přišel o chvíli později, zahájil v 16.30 mudrování vědecké rady jeho stínový prorechtor stréc Badura.
 2. Jedním z důležitých bodů bylo právě jmenování stínových stréců a tetin. V bouřlivé debatě, kdy mluvil hlasitě každý s každým, byli jmenováni tito stréci a tetiny:
  1. Prorechtor stréc Mottl - stínový úřad za rechtora R. Zavadila.
  2. Prorechtor stréc Badura - 2. stínový úřad za rechtora R. Zavadila.
  3. O zastoupení nenahraditelného stréca Fuxe se pokusí stínoví stréci Klapetek a Nečas a budou se také stínit navzájem.
  4. Stínovým strécem stréca Papeže byl jmenován staronově nastoupivší Laďa Káňa-Osvald, a to kromě funkce pedéla, která zatím zůstává v jednání. Víťa zaučí svůj stín dle vlastní úvahy.
  5. Stínová tetina Mrkvicová a stréc Badura, budou stínit Milana Skřebského a pomáhat mu v nelehkých funkcích správce výzdob, suvenýrů a hlavy kvestorátu.
  6. Stínovou tetinou Ilony Koňárkové je Jana Putnová.
  7. Stréc Cedidla bude mít svůj stín v druhém moderátovi strécovi Vojtěchu Polanském, který ale o tom zatím neví.
  8. Stréc Jára Kramář učiní svým stínem svého bratra Viktora, který může být pro tento úřad promočen.
  O potřebnosti dalších stínových radních se bude rozhodovat později.
 3. Milan Klapetek oznámil, že kondolenční dopis rodině Fuxové by řádně odeslán včetně přiložené DVD s fotografiemi.
 4. Jak je z výše uvedeného zřejmé, do úřadu nastoupil stréc Laďa Káňa, člen 1. vědecké rady (1971) a hned byl pověřen náročnými úkoly.
 5. Pro doplnění vědecké rady mladšími ročníky byli vyhledáni někteří vhodní stréci a tetiny. K jednání s nimi byli pověřeni ti, kteří je navrhli k promočení. Zprávu podají na příští VR.
 6. Stréci Kramář a Nečas podali návrh na slosovatelné vstupenky pro příští Setkání. Grafický návrh stréc NEC, výroba BEKROS.
 7. Všichni radní byli vyzváni, aby hledali vhodného stréca do úřadu PEDÉLA. Ten pak bude s úřadem seznámen, ze zdravotních důvodů odstupujícím strécem Papežem.
 8. Nejbližší zasedání rady bude 23. března v 16.30 v aule Panoptika.
Všichni přítomní, omluvení i neomluvení nepřítomní, posílají svou virtuální obrovskou strécovskou sílu do nemocnice za svým oblíbeným strécem Papežem. Víťo bojuj! Potřebujeme Tě a máme Tě rádi!

Druhý den, po probuzení zapsal stréc NEC.

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz