medaile
 

ZÁPISY VĚDECKÉ RADY - 2018

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 1. 10. 2018 ve VINO ART

 1. Pozvánky jsou rozeslány, zbývající rozdány a posléze uloženy v Universitním archivu.
 2. Z úvodní diskuse jsem nic nezaznamenal, zřejmě postrádala důležitost.
 3. Zasloužilý stréc Mottl zahájil sezení a rozdělil projednávané body na vnitřní a vnější, čímž výrazně zpřehlednil poněkud neorganizovanou debatu. Poté předal slovo dalšímu z pověřených vědeckých pracovníků.
 4. Za soustředěné pozornosti radních jal se stréc Polanský předčítat bod po bodu nejnovější SLEDOVANEC, přerušován jen konstruktivními připomínkami.: Chceme-li, aby přítomní v sále zpívali z rozdaných textů, musí být sále rozsvíceno. Stréc připomínku zaznamenal do sledovance. Podpisy na listiny budou připojeny až 13. 10. na Rechtorátě, zatím listiny ještě nemáme krasopisně vypsané.
  (Připomínek bylo více, ale chvíli jsem ztratil kontakt pro odborné hodnocení právě doneseného vína.)
 5. Stréc Badura slíbil poslat seznam letošních vyznamenaných pověřeným strécům, aby tyto včas před slavnostním aktem sehnali do houfu.
 6. Byla provedena kontrola splněných úkolů a s uspokojením bylo konstatováno, že je zdárný průběh Setkání zajištěn. (Při podobné příležitosti prohlásil před léty stréc Hnilička, že nejsou-li dostatečně zajištěny strécovské situace, ztrácí Setkání žádoucí moment překvapení). Několik kritických připomínek měli pouze stréci, kteří žádnými úkoly nebyli pověřeni.
 7. Největší břemeno úkolů spočívá teď na bedrech stréca Járy Kramáře a pracovníků jeho BEKROSU. Tisk Almanachů, diářů, vstupenek a diplomů. Vše dodá v pátek před Setkáním do Dělnického domu, do rukou stréca Polanského. Byl požádán, aby věnoval zvýšenou péči korekturám. Není už čas posílat vše ke kontrole strécům imprimátorům.
 8. Část plodné debaty byla pak ještě věnována velkým zásluhám stréca Miloše Filipa, díky němuž opět nejsme sužováni obvyklým finančním starostem. Sláva mu, on je pašák! Až nadejde čas, bude náležitě oceněn.
 9. V minulém zasedání se jednalo o propagaci naší Alma mater na veřejnosti. Tetina Saša zajistila hlásání o slavném večeru v rozhlase a stréc Jiří Mottl senior ve spolupráci se strécem Jiřím Mottlem juniorem dokázali nemožné, je o nás zmínka a fotka v říjnovém měsíčníku KAM.
Protože só brambory v řádku a pistole budó včas na stole, končím mudrování pozdravem FIS CIS!
Na šťastné shledání 13. října v 16.oo se těší STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 17. 9. 2018 ve VINO ART

 1. Stréc Miloš Filip přednesl zprávu o nadějné finanční podpoře. Diskuse na toto téma nebyla pro její složitost zaznamenána. Finanční záležitosti zůstávají zatím otevřeny.
 2. Dvě plánované absolventky se pro časové problémy z promočení omluvily.
 3. Byly projednány možnosti propagace Setkání i mimo strécovskou obec pomocí tisku a rozhlasu.
 4. Stréc Jára Kramář, když obdrží návrh pozvánky do středy, vytiskne ji do pátku. Obětavé tetiny I. + S. je rozešlou v neděli.
 5. Oslavný projev pro udělení Ceny Josefa Blahy přednese na Setkání stréc Jan Šimíček junior.
 6. Stréc Polanský přečetl SLEDOVANEC a zaznamenal připomínky radních, což zabralo zbývající čas zasedání rady.
 7. Pro zhoršující se podmínky s parkováním v okolí VINOARTU se uvažuje o změně badatelny. Výhodné místo s velkým parkovištěm zadarmo prověří radní Saša a Pepa.
 8. Pro další zasedání rady bylo zvoleno datum 1. a 8. října
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 27. 8. 2018 ve VINO ART

 1. Radní se sešli ještě před obvyklou šestnáctou hodinou a nadšené vítání svědčilo o dlouhém odloučení. Bylo nás třináct.
 2. Podrobně byl probírán chystaný program. O detailech bude seznámen pro dnešek omluvený programový říditel Vojta Polanský.
 3. Stréc Mrňa nabídl do programu Filosofické Rock Trio. Oznámí včas výsledek jednání.
 4. Jednomyslně bylo rozhodnuto, že letošní Cenou Josefa Bláhy bude ozdoben zasloužilý mnohaletý nepostradatelný stréc Jaroslav Cedidla.
 5. Po delší tvůrčí diskuzi byly odhlasovány i další řády a úřady. Stréc Badura slíbil, že úřad připraví pro určeného zástupce, neboť se bude v den Setkání zabývat svým koníčkem, operací některého z údů.
 6. Tetina Jana přednesla seznam budoucích absolventů. Prozatímní stav je 13 a bylo zjištěno, že vstupních darů - almanachů, je v archivu jen 9. Nemá-li nějaké stréc Jára, Bekros bude muset tisknout!
 7. Stréc Šimíček jun. oznámil, že na Web stránkách bude pouze neveřejný seznam absolventů, s odkazem na činnost jednotlivých kateder. (Přerov, Jeseníky, Žlutice)
 8. Stréc Filip přednesl nadějnou zprávu o dotacích a možnosti odpuštění pronájmu sálu, což bylo kvitováno s jásotem.
 9. Stréc Klapetek opustil zasedací sál a varoval zbývající radní, aby se příliš nezdržovali, že k ránu bude chladno. Krátce poté jsme ho uposlechli.
 10. Nejbližší zasedání rady bude v pondělí 17. září. To už by měla být pozvánka připravena k rozeslání.
FIS CIS! STRÉC NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 11. 6. 2018 ve VINO ART

 1. Po přečtení zápisu z minulého zasedání a kontroly splněných úkolů bylo zahájeno vlastní jednání rady.
 2. Přítomní radní obdrželi obálky s finančním dopisem a pohotově splnili hotově svou strécovskou povinnost, (tetiny nevyjímaje).
 3. Stréc Káňa řečený Osvald, přednesl svou vizi dokonalé evidence všech stréců, již nežijících a dosud žijících a byl pro její časovou a personální náročnost zbaven tohoto nadlidského úkolu. Usoudili jsme, že postačí evidence jednodušší, která se spokojí se jmény a adresami, na které se posílají složenky a pozvánky.
 4. Po odchodu stréca Papeže došlo ke zjednodušení evidence adresátů, bohužel na úkor povědomí, kdo příspěvek zaplatil a kdo ne. Bude nutné v budoucí korespondenci tyto uvědomit, že na složenkách je možno napsat své jméno do zprávy pro příjemce.
 5. Stréc Šimíček jr. slíbil přidat do pozvánky, (která se bude odesílat v září), informaci o GDPR. Pro složitost sdělení zůstávám stručný, doufám jen, že GDPR na pozvánce neodradí stréce od návštěvy.
 6. Pozvánku připraví v zastoupení stréca Fuxe opět stréc NEC.
 7. Odsouhlaseno bylo, že k tanci bude hrát již dříve osvědčený WraaDap Band a odměněn bude mírně navýšeným honorářem 8.000 korun. S ním, jako host vystoupí hvězdný stréc Jan Smigmátor, což je domluveno, pokud nebude nečekaně pověřen mimořádně závažným kšeftem. Pro WraaDap Band budou hodiny od 22 - 24 velice náročným úkolem, po loňském Oldo Lubich Big Bandu.
 8. I přes tropické vedro se nad očekávání dostavilo k jednání devět členů rady. Pět radních bylo omluveno. V soutěži o nejvtipnější omluvenku zvítězil neporazitelný stréc Klapetek
 9. Stréc Mottl pozval všechny přítomné na Řečkovické hody které se konají 11.-12. srpna. (Vstup zdarma).
 10. Termín další vědecké rady 27. srpen, připomene zapomětlivým jako obvykle SMS tetiny Ilony a nově i MAIL (stréc NEC).
S přáním příjemného odpočinku o dovolené, končí tento spis STRÉC PEPA NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 21. 5. 2018 ve VINO ART

 1. Hned úvodem byla oznámena očekávaná zpráva, že tentokrát příspěvek od města nedostaneme, ale primátor nad Setkáním převezme záštitu.
 2. K jednání VR se dostavil uzdravený stréc Klapetek, který si osobně ověřil pravdu, že nejhorší je srážka s blbcem, (tentokráte za volantem). Jeho příběh otevřel delší debatu o pojišťovnách a úrazech způsobených ve starším věku artrózou. (Artroza, dle supermana stréca Klapetka = exotický likér).
 3. Dále už nastalo obvyklé pracovní tempo. Úkolu zhotovení štítků s adresami se ujali stréci Mrna a Polanský.
 4. Jako hlavní orchestr Setkání byl navržen spolehlivý WraaDap Band. Možnosti zjistí stréc Nečas.
 5. Na minulém sezení rady vyžadovaná kontrola pokladní knihy proběhla bez závad a bez těch, kteří kontrolu vyžadovali. Stréc Mottl se nedostavil a tetina Šlapanská se omluvila.
 6. Program 47. Setkání bude projednáván v dalších zasedáních. Padají první návrhy.
 7. Jednat se bude i o suvenýrech. Na prodej bude opět 25 různobarevných triček se znakem University. O zajištění se spolehlivě postará tetina Saša.
 8. Na zasedání se včas, dle domluvy dostavil stréc Jára Bekros s natištěnými finančními dopisy.
FIS CIS NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 9. 4. 2018 ve VINO ART

 1. Úvodním jednáním bylo vypravení dvou strécovských vozidel pro delegaci vědecké rady do Velkého Meziříčí na smuteční rozloučení se strécem Oldou Lubichem. Start je ve středu 11. dubna kolem jedenácté hodiny.
 2. Dalším důležitým bodem se stalo projednání žádosti o příspěvek na režijní náklady 47. Setkání. Podepsanou supliku odevzdá tetina Ilona neodkladně na podatelnu příslušného úřadu.
 3. Strécovské situace, které občas nastávají pro už neplatící adresu rechtorátu, budou od 15. dubna minulostí. Vše důležité bude směrováno na adresu stréca Šimíčka mladšího.
 4. S radostí bylo oznámeno, že se konečně ozval stréc Surmík z Jesenické katedry. Má mailovou adresu i telefon.
 5. Stréc Mottl a předsedkyně kontrolní komise tetina Šlapanská dostanou na příští radě k nahlédnutí knihu příjmů a výdajů. Na chudičkém účtu je zatím uloženo 30.000 korun.
 6. Aby se strécovské konto opět naplnilo, je nutno připravit a v květnu odeslat známý a oblíbený pfinanční dopis. Za chybějícího tvůrce těchto tiskovin Vladimíra Fuxe opět zaskočí stréci Nečas a Klapetek.
 7. Přítomná tetina Šlapanská se zajímala o seznam absolventů příspěvky platících, či neplatících. Tento úřad pilně vedou stréci Káňa a Mrňa. (Oba na radě nepřítomní). Tímto je jim úkol připomenut.
 8. Debata o orchestru, který bude hrát k tanci na 47. Setkání je zatím předčasná, ale možnosti jsou lákavé.
 9. Chystali jsme telefonickou zdravici chorému Milanu Klapetkovi, který neprozřetelně používal chodník v okamžiku kdy jím projíždělo auto. Nyní je pochroumaný a neschopen úřadu. Není jasno zda ke zdravici v závěrečném loučení a zmatku došlo.
 10. Pro příští mudrování vědecké rady bylo zvoleno datum 21. května.
FIS CIS NEC

 

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY 12. 3. 2018 ve VINO ART

  První zasedání VR v roce 2018 se konalo opět ve VinoArt na Úvoze, které bylo poznamenáno nízkou účastí členů VR (Ilona, Vojta, Vašek, Jirka Mottl, + stréc Tolar).
 1. stréc Tolar pohovořil o hudebním příspěvku do programu na 47. Setkání stréců a tetin. Navrhl k promočení René Juniora (sax), který by v rámci diplomové práce, vystoupil v programu (cca 2-3 skladby). Navrhovaná maďarská kapela PEET PROJECT (viz zápis z 4. 9. 2017 bod.5) se bohužel vystoupení letos nemůže zúčastnit.
 2. stréc Vojta Polanský se nabídl, že prověří možnosti dotace, příspěvku ev. převzetí záštity nad 47. Setkání stréců a tetin. (MČ Židenice, MMB, JMK)
 3. Dále proběhla všeobecná rozprava a na různá témata, avšak s odložením projednání ev. schválení na příští VR, kdy se předpokládá hojná účast:)
 4. Příští VR se koná 9. dubna 2018 v 16:00 hod. ve VinoArt, Úvoz 43
Pár poznámek, za churavějícího zapisovatele stréca Pepu Nec, sepsala tetina Mrk.
FIS CIS!.

  
© 2007 FMS • www.streci-fms.cz • streci@seznam.cz  |||  webdesign © Petrex Design • www.petrex.cz